بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دریافت

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دسته بندي : علوم پایه » شیمی

جزئیات و دریافت

 مقدمه: سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود. لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود. تعداد صفحات:250 فهرست:چكيدهمقدمهفصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    1-1-2- غلطك‌ها    2-1-2- غلطك بالابر    3-1-2- سيستم چرخاننده كوره    4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    2-2- نسوزكاري كوره    3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن      4-2- مسير فرعي    5-2- سيستم تكليس(Calciner)    6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن      7-2- انواع خنك‌كنها      1-7-2- خنك‌كن مشبك      8-2- اتاق كنترل      9-2- سوخت رساني و مشعل      1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    2-9-2- شعله      3-9-2- درجه حرارت شعله    فصل 3: پروژهفصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    1-4- كنترل كوره43    2-4- خنك كردن كلينكر44    3-4- سوخت كوره45    4-4- تغذيه كوره46    5-4- متغيرهاي راهبري كوره46    6-4- مكانيك كوره48    7-4- شرايط خاص راهبري كوره51    1-7-4- كليات51    2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره51    3-7-4- حجم هواي اوليه52    4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن52    5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها52    6-7-4- الكتروفيلترها52    7-7-4- گرفتگي سيكلونها53    8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره53    9-7-4- نسوزكاري كوره53    8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي54    9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت54        فصل 5: رعايت اصول كوره باني59    1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت60    1-5-1- جلو شعله60    1-5-2- هواي ثانويه63    2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)65    3-5- عقب كوره68    1-3-5- درجه حرارت عقب كوره69    2-3-5- مكش عقب كوره71    3-3-5- اكسيژن عقب كوره72    4-5- كنترل مقدار سوخت73    5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره74    6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت76    1-6-5- كنترل مكش درب كوره77    2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن78    3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه78    7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره79    1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي81    2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل85    3-7-5- حالات اضطراري92        فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت102    1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن103    2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن106    1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره108    2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم108    3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن108    3-6- گرم كردن كوره دوار113    1-3-6- آماده سازي113    2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت113    3-3-6- كنترل درجه حرارت115    4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن116    5-3-6- وقفه در گرم كردن116    4-6- خواباندن كوره117    5-6- نكات مهم117        فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت119    1-7- اولين باردهي كوره120    2-7- مقدمات تغذيه كوره120    3-7- راه‌اندازي موتور كوره120    4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي121    5-7- راه‌اندازي خنك كن122    6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر125    7-7- رسيدن به باردهي عادي125    8-7- حالات غيرعادي خنك كن126        فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت130    1-8- قليائي‌ها131    2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن134    3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره134    1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش134    2-3-8- چسبندگي چيست؟136    3-3-8- چسبندگي جامد به جامد137    4-3-8- جذب سطحي137    5-3-8- نتيجه‌گيري138    4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره138    1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي138    2-4-8- تركيب شيميايي138    3-4-8- تركيب مينرالوژيكي144    4-4-8- مكانيزم تشكيل144    5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره145    1-5-8- عقب كوره145    2-5-8- عوارض گرفتگي147        فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان149    1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت150        فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت160    1-10- مقدمه161    2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت162    1-2-10- زياد داغ شدن آجر163    2-2-10- نفوذ املاح قليائي167    3-2-10- فرسايش ناشي از احياء172    4-2-10- فرسايش مكانيكي175    3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان180    4-10- شكفتگي قليائي183    5-10- فرسايش بدنه كوره185        فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت186    1-11- كوره187    2-11- سيكلونها187    3-11- الكتروفيلتر188        فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره191    1-12- مقدمه192    1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان192    2-1-12- سيمان192    2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان195    1-2-12- آليت196    2-2-12- بليت198    3-2-12- فاز الومينات198    4-2-12- فاز فريت198    5-2-12- تركيبات فرعي198    6-2-12- سنگ گچ202    3-12- محاسبه فازهاي سيمان203    4-12- مشخصات از انواع سيمان203    5-12- چگونگي پخت مواد206    1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن206    2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره208    6-12- عوامل موثر در پختن مواد211    1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه211    2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره217    3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره218    4-6-12- همگن بودن مواد خام218    5-6-12- شرايط پخت219    7-12- ميكروسكوپي كلينكر219    1-7-12- كلينكر نرمال219    2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده219    8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت223    1-8-12- خشك شدن223    2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي223    3-8-12- تجزيه كربناتها223    4-8-12- واكنش‌هاي جامد223    5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد224    9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره224    10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره226    1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري226    2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن227    3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي227    منابع و مراجع229    چكيده انگليسي

دسته بندی: علوم پایه » شیمی
تعداد مشاهده:
1377
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 250

حجم فایل:33,563
کیلوبایت

 قیمت:

11,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های شیمی و مهندسی شیمی

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
فازهاي سيمانتحقیق پیرامون کوره سیماندانلود پایان نامه شیمیدانلود تحقیق کوره سیمانراندمان كوره‌هاي دوارمتغيرهاي كنترل سيستم پخت مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان سيستم پخت سیمانسیماناجزاء سيستم پخ

به اشتراک بگذارید:

 • آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا سطح پیشرفته

  آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا سطح پیشرفته دریافت آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا سطح پیشرفته دسته بندي : علوم انسانی » زبان های خارجی جزئیات و دریافت آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا سطح پیشرفته:یکی از دغدغه های…

 • باغبانی عمومی

  باغبانی عمومی دریافت باغبانی عمومی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت تعداد مشاهده: 118 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar تعداد صفحات: 54 حجم فایل:240 کیلوبایت…

 • تحقیق بررسی نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

  تحقیق بررسی نبرد سلطان سنجر با ترکان غز دریافت تحقیق بررسی نبرد سلطان سنجر با ترکان غز دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:رؤسای ترکمانان اوغوز خراسان بر خلاف پیشینیان سده پنجم…

 • مجموعه تم پاورپوینت آماده برای شیمی

  مجموعه تم پاورپوینت آماده برای شیمی دریافت مجموعه تم پاورپوینت آماده برای شیمی دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای شیمیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350

  مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350 دریافت مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350 دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت…

 • پروپوزال رشته عمران سازه

  پروپوزال رشته عمران سازه دریافت پروپوزال رشته عمران سازه دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته عمران سازه( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته…

 • گزارش کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک

  گزارش کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک دریافت گزارش کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت دانلود کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک،در قالب doc و در…

 • پاورپوینت اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان

  پاورپوینت اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان دریافت پاورپوینت اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوم دبستان با موضوع اشکال هندسی ریاضی ،در قالب ppt و در…

 • پروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی

  پروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی دریافت پروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:منطقه خطوط و لوله…

 • آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم

  آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم دریافت آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش:برای بدست آوردن فرکانس عرضی…

 • طرح توجیهی قطعات الكتريكی ترمزهای ضد بلوكه ABS

  طرح توجیهی قطعات الكتريكی ترمزهای ضد بلوكه ABS دریافت طرح توجیهی قطعات الكتريكی ترمزهای ضد بلوكه ABS دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)   قطعات الكتريكی ترمزهای ضد بلوكه ABS که…

 • بررسی سرمایه فکری در عملکرد حسابداری شرکت ها

  بررسی سرمایه فکری در عملکرد حسابداری شرکت ها دریافت بررسی سرمایه فکری در عملکرد حسابداری شرکت ها دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت چکیده: افزايش شكاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت ها موجب انجام تحقيقات…

 • تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان

  تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان دریافت تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت فهرست مطالب :فصل اول…

 • پاورپوینت کامپوزیت های زمینه سرامیکی

  پاورپوینت کامپوزیت های زمینه سرامیکی دریافت پاورپوینت کامپوزیت های زمینه سرامیکی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کامپوزیت های زمینه سرامیکی،در قالب ppt و در 31 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :کامپوزیت چیست؟ آشنایی…

 • پاورپوینت سبک های معماری ایران

  پاورپوینت سبک های معماری ایران دریافت پاورپوینت سبک های معماری ایران دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع سبک های معماری ایران،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

  تحقیق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم دریافت تحقیق پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه : بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره…

 • پاورپوینت درس هفتم عربی نهم

  پاورپوینت درس هفتم عربی نهم دریافت پاورپوینت درس هفتم عربی نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس هفتم عربی ،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • تحقیق بررسی ماهیت و انواع قراردادهای الکترونیکی

  تحقیق بررسی ماهیت و انواع قراردادهای الکترونیکی دریافت تحقیق بررسی ماهیت و انواع قراردادهای الکترونیکی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت تحقیق با موضوع قراردادهای الکترونیکی،در قالب DOC، در 124 صفحه، قابل ویرایش،قسمتی…

 • تحقیق مراجعه و دسترسي به سوابق پزشكي و تماس با مواد

  تحقیق مراجعه و دسترسي به سوابق پزشكي و تماس با مواد دریافت تحقیق مراجعه و دسترسي به سوابق پزشكي و تماس با مواد دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع…

 • محاسبه همه ترکیبات یک کلمه در پایتون

  محاسبه همه ترکیبات یک کلمه در پایتون دریافت محاسبه همه ترکیبات یک کلمه در پایتون دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:محاسبه همه ترکیب های یک کلمه و بدون تکراری و چاپ تمام…

 • پاورپوینت طبیعت سبز در معماری

  پاورپوینت طبیعت سبز در معماری دریافت پاورپوینت طبیعت سبز در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع طبیعت سبز در معماری،با فرمت ppt و در 11 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده

  تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده دریافت تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير…

 • حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben Streetman

  حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben Streetman دریافت حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben Streetman دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت حل المسائل Solid State Electronic Device by Ben…

 • تحقیق بررسی ایستگاه های تقلیل فشار

  تحقیق بررسی ایستگاه های تقلیل فشار دریافت تحقیق بررسی ایستگاه های تقلیل فشار دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسی ایستگاه های تقلیل فشار،در قالب Word و در 134…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جم

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جم دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان جم (واقع در استان بوشهر)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پاورپوینت درس 1 زبان کلاس دهم

  پاورپوینت درس 1 زبان کلاس دهم دریافت پاورپوینت درس 1 زبان کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس 1 زبان ،در قالب ppt و در 23 اسلاید،…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر؛ شرکت نرم افزاری و برنامه نویسی

  گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر؛ شرکت نرم افزاری و برنامه نویسی دریافت گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر؛ شرکت نرم افزاری و برنامه نویسی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن گزارش:مهمترين…

 • تحقیق سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

  تحقیق سببیت بین ضرر و فعل زيانبار دریافت تحقیق سببیت بین ضرر و فعل زيانبار دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مفهوم ضرر يا خسارت را هر فردي مي‌داند. در هرجا كه نقص در…

 • پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم

  پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم دریافت پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آلیاژ کبالت کرم،در قالب ppt و در 27 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :آلیاژهای کبالت – کرم در…

 • پاورپوینت مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008

  پاورپوینت مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 دریافت پاورپوینت مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت اهداف و…

 • پاورپوینت نظم و بي نظمي در فلزات

  پاورپوینت نظم و بي نظمي در فلزات دریافت پاورپوینت نظم و بي نظمي در فلزات دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت نظم وبي نظمي فلزاتOrder and disorderمقدمه:آرايش اتمي نقش مهمي در تعيين ريزساختار…

 • تحقیق در مورد انواع قارچ

  تحقیق در مورد انواع قارچ دریافت تحقیق در مورد انواع قارچ دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:قارچ خوراكي صدفي Oyster mushroom) )    محل رشد در طبيعت : بر روي چوبهاي…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خواف

  نقشه کاربری اراضی شهرستان خواف دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان خواف دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خواف (واقع در استان خراسان رضوی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • تحقیق دو و میدانی

  تحقیق دو و میدانی دریافت تحقیق دو و میدانی دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع دو و میدانی،در قالب Word و در 20 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :دو و…

 • تحقیق ابراز احساسات در حیوانات (همراه با تصاویر)

  تحقیق ابراز احساسات در حیوانات (همراه با تصاویر) دریافت تحقیق ابراز احساسات در حیوانات (همراه با تصاویر) دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت بخشی از متن:این تحقیق ثمره ی پژوهش دهها دانشمند، روانشناس، پژوهشگر و…