تحقیق بودجه در يك نگاه

تحقیق بودجه در يك نگاه

دریافت

تحقیق بودجه در يك نگاه

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع  بودجه در يك نگاه،در قالب Word و در 43 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :طي سالهاي‌گذشته عدم شفافيت‌بودجه ‌دولت‌كه ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسيم ‌مي‌شد به‌عنوان‌ يكي‌ از ‌جدي‌ترين مشكلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بين‌المللي‌ پول‌ بودجه ‌نويسي ‌در ايران ‌با هيچكدام ‌ازشاخصهاي ‌بين‌المللي ‌تطبيق‌ نمي‌يافت، لذا با توصيه‌هاي‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پول‌ وآگاهي ‌نويسندگان‌ و تصويب ‌كنندگان ‌بودجه ‌دركشور به‌ تدريج‌ زمينه ‌تغييرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال1380با استفاده ‌از‌ روش‌ جديد ‌بودجه ‌كشور تدوين‌ گرديد. در اين‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل ‌تقسيم مي‌گردد: 1- جبران‌ خدمت‌ كاركنان 2 – استفاده ‌از كالاها و خدمات 3- هزينه‌هاي‌ اموال ودارايي 4 – يارانه 5-كمكهاي‌ بلاعوض 6- رفاه ‌اجتماعي7- ساير هزينه‌ها بودجه ‌سال 1383آخرين‌ پرونده ‌وضعيت ‌مالي ‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌مي‌باشد. ‌لذا به ‌همين ‌سبب‌ از اهميت‌ خاصي ‌برخوردار بوده ‌و داراي ‌ويژگيهاي ‌مهمي ‌مي‌باشد: 1- بهينه‌سازي‌ اندازه‌ دولت‌ با تاكيد بر توسعه‌كيفي ‌و شايستگي : ‌در اين ‌رابطه ‌صرفه‌جويي‌ در اعتبارات ‌هزينه‌اي (جاري) و افزايش‌ كارايي‌ تملك‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي(عمراني)، مشاركت‌ مردم ‌و ‌واگذاري ‌بخشي‌ ازتصدي‌هاي ‌دولتي ‌مورد تاكيد بودجه ‌مي‌باشد. پيش‌بيني ‌بازخريد كاركنان ‌غيرماهر دستگاههاي‌ دولتي‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غيرمنقول ‌مازاد، فروش‌ شركتهاي ‌دولتي ‌به ‌ميزان 2200 ميليارد ريال ‌و رشد2/11 درصدي‌ بودجه ‌عمراني‌ سال 83 را در اين ‌راستا ‌مي‌توان ‌توصيف‌ كرد. 2-‌ حفظ ‌قدرت ‌خريدكاركنان: به ‌استناد ‌ماده 3 قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و به ‌منظور جلوگيري ‌از كاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتي‌، ‌حقوق‌ و دستمزد آنها به ‌ميزان ‌تورم ‌افزايش‌ خواهديافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ يعني ‌جبران ‌خدمت‌كاركنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا 16‌ درصد افزايش ‌يافته‌است. تغيير نظام ‌هماهنگ‌ پرداختها در سال ‌آينده ‌از ديگر برنامه‌هاي‌ دولت ‌است. 3- ‌اهتمام ‌جدي ‌در جهت‌ اتمام ‌طرحهاي ‌نيمه‌تمام ‌و عدم‌شروع‌ طرحهاي ‌جديد: محدوديت‌ شروع ‌طرح‌ و پرونده جديد و اعطاي ‌اولويت‌ به ‌طرحهايي‌كه ‌در سال 1383 ‌خاتمه ‌مي‌پذيرد، موجب‌ خواهد شد تعداد بيشتري‌ از پروژه‌هاي ‌عمراني‌ در سال ‌آينده ‌به ‌بهره‌برداري ‌برسد. در سال 1380 متوسط‌ اتمام ‌طرحهاي ‌عمراني ‌10 سال ‌بوده ‌كه ‌هم‌ اكنون‌ به ‌5/7‌ سال‌ رسيده‌است‌ و طبق‌ پيش‌بيني‌هاي ‌سازمان ‌مديريت‌وبرنامه‌ريزي‌ تا ‌پايان ‌سال ‌آينده ‌به ‌شش‌ ماه ‌كاهش ‌خواهديافت. 4-‌تداوم ‌سياستهاي ‌تمركززدايي:‌ مجموع ‌بودجه ‌استانهاي ‌سراسركشور بالغ ‌بر 71029 ميليارد ريال ‌خواهد‌بود، كه ‌استان ‌تهران‌ با بودجه‌اي ‌معادل 7421 ميليارد ريال ‌بيشترين ‌ميزان ‌و استان‌ سمنان ‌با 919 ميليارد ‌ريال ‌كمترين ‌ميزان ‌بودجه ‌سال ‌83 ‌را به ‌خود اختصاص‌ داده‌اند. تبديل ‌طرحهاي ‌ملي‌ به ‌استاني‌، ‌افزايش‌ اختيارات‌ شوراي ‌برنامه‌ريزي ‌و توسعه‌ استانها و تداوم ‌رديف‌ اعتباري‌ توسعه ‌و توازن ‌منطقه‌اي (كمك‌ به ‌مناطق‌ محروم) از راهبردهاي ‌بودجه ‌است. همچنين ‌به‌ رغم‌ محدوديت ‌شروع ‌طرح‌ و يا پروژه ‌عمراني ‌ملي‌ جديد، در خصوص‌ پرونده‌هاي ‌استاني ‌شروع ‌يك‌ پروژه ‌جديد ‌در ‌ازاي ‌خاتمه ‌دو پروژه ‌پذيرفته ‌شده‌است. 5-‌ محدود ‌كردن ‌رشد ‌مصارف‌ بودجه: رشد مصار ف ‌بودجه ‌نسبت‌ به ‌رقم‌ مشابه ‌سال ‌1382 ‌معادل 5/14 درصداست .‌ رشد ‌اعتبارات ‌جاري ‌1/11‌ درصد و اعتبارات ‌عمراني‌ 6/11‌ درصد ‌پيش‌بيني ‌شده‌است. ‌يكي‌ از مهمترين‌ دلايل ‌افزايش ‌هزينه‌هاي ‌جاري ‌هزينه‌ واردات‌ بنزين، افزايش‌ حقوق‌كارمندان ‌دولت ‌و‌ پيش‌بيني ‌بدهي‌هاي ‌مالياتي ‌شركتهاي ‌بيمه ‌و بانكها از ديگر عوامل ‌‌افزايش‌ بودجه ‌جاري‌ مي‌باشد. 6-‌ افزايش‌ سهم‌ درآمدهاي‌ مالياتي: سهم‌ در آمدهاي ‌مالياتي ‌در كل‌ منابع ‌عمومي‌ دولت‌ از 4/23 درصد در سال 82‌ به‌ 4/28‌ درصد‌ در سال ‌83‌ افزايش ‌خواهد‌يافت‌ و نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي ‌به ‌اعتبارات‌ هزينه‌اي ‌نيز‌ از ‌8/35 درصد در سال 82 ‌به ‌5/47 ‌درصد در سال ‌83 ‌افزايش‌ خواهد‌يافت. ‌در بودجه ‌سال‌ 83 ‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و نفت‌ به ‌عنوان ‌مهمترين ‌منابع ‌درآمدي‌ دولت ‌مطرح‌ مي‌باشند. ‌درآمدهاي مالياتي‌ دولت‌ در سال ‌آينده‌ 2/95959 ميليارد ريال ‌پيش‌بيني‌ شده‌است‌كه ‌از نگاه ‌بسياري ‌از ‌منتقدان ‌وصول‌ اين ‌مقدار ‌ماليات‌ با ‌مشكل‌ مواجه ‌خواهد‌شد. و در سال 1382 نيز دولت‌ در پوشش‌ كامل ‌درآمدهاي‌ مالياتي ‌خود ناتوان ‌بوده‌است.‌ مجلس ‌نيز ‌در تصويب‌ لايحه ‌ بودجه ‌در اين ‌قسمت ‌حساسيت ‌فوق‌العاده ‌نشان‌ داده‌است، به ‌طوري ‌كه ‌در كميسيون ‌تلفيق ‌700 ‌ميليارد ‌ريال‌ از ‌پيش‌بيني ‌دولت ‌كاسته ‌شد. ‌در هرحال ‌سياست ‌دولت ‌برآن‌ است‌كه ‌از اتكاي ‌بودجه ‌به ‌درآمدهاي‌ نفتي ‌بكاهد و بر درآمدهاي ‌مالياتي ‌تكيه‌ نمايد، برخي‌ از منتقدين اقتصادي‌ اين ‌سياست‌ را تلاش‌ دولت ‌جهت اتكاي به ‌درآمدهاي ثابت‌ مي‌دانند ‌تا ‌درآمدهاي‌ متغيير ‌ناشي‌ از ‌فروش‌ نفت كه ‌از اختيار ‌دولت‌ خارج ‌است. 7-‌ بهبود ‌توزيع‌ درآمد: رعايت‌ احكام ‌قيمت‌گذاري‌ كالاها و خدمات‌ و اتخاذ ‌روشهاي‌ جبراني ‌و تداوم‌ سياست‌ پرداخت‌ يارانه ‌و خريد‌كالاهاي‌ اساسي‌ بر اساس‌ قيمتهاي ‌تضميني ‌از اصلي‌ترين ‌اقدامات‌ دولت‌ در سال‌ 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار ميليارد ريال ‌يارانه ‌مستقيم(يارانه‌كالاهاي‌ اساسي) پرداخت‌ خواهد‌شدكه‌ رشدي‌ معادل 10 درصد دارد. اين ‌يارانه ‌به ‌گندم‌، آرد، نان، روغن، برنج، شيرخشك، شير، پنير، كودشيميايي ‌و. … تعلق ‌مي‌گيرد. 8- ‌حمايتهاي‌ اجتماعي: تصويب ‌نظام ‌جامع ‌تامين‌اجتماعي‌ جهت‌ هدفمند‌كردن‌ يارانه‌ها از اهداف‌ دولت‌ در سال 1383 ‌خواهد‌بود. گسترش‌ پوشش‌ بيمه ‌خدمات‌درماني‌، افزايش‌ حداقل ‌حقوق‌ شاغلان ‌و بازنشستگان‌، افزايش‌ حمايتهاي‌ مالي ‌مستمر اقشاركم‌درآمد از طريق‌ اعطاي‌كالاهاي‌اساسي‌ مضاعف‌ ياكالا برگ ‌اضافي ‌و يا ‌افزايش سهم‌كالاهاي اساسي‌ يارانه‌اي، ‌تداوم ‌سياست‌ توزيع‌كالا ‌براي مددجويان ‌تحت‌ پوشش‌كميته ‌امداد ‌و سازمان‌ بهزيستي ‌‌و حمايت‌ مستمر‌ از ‌دانش‌آموزان ‌و دانشجويان ‌تحت‌ پوشش‌ سازمانها و نهادهاي‌ حمايتي ‌از سياستهاي‌ دولت‌ جهت‌گسترش ‌حمايتهاي ‌اجتماعي ‌مي‌باشد. 9- شركتهاي ‌دولتي: همانگونه ‌كه ‌در ابتدا ذكر شد بودجه ‌شركتهاي ‌دولتي ‌در سال 1383 نسبت‌ به ‌سال قبل ، 4/23‌ درصد خواهدبود و سهم‌ بودجه ‌شركتهاي ‌دولتي ‌از كل‌ بودجه ‌9/63‌ درصد مي‌باشد …تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 43- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
48
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 43

حجم فایل:24
کیلوبایت

 قیمت:

20,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 43 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
بودجه در يك نگاه تحقیق در مورد بودجه در يك نگاه دانلود تحقیق بودجه در يك نگاه دانلود رایگان تحقیق بودجه در يك نگاه پروژه بودجه در يك نگاه مقاله بودجه در يك نگاه تحقیق حسابداری در مورد بودجه در يك نگاه پروژه در مورد بودجه در يك نگاه پایان نامه

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب

  پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب دریافت پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:دريا هاي جهان متاسفانه در دهه هاي اخير به عنوان مدفن آلاينده ها،…

 • پاورپوینت نمای شیشه ای اسپایدر

  پاورپوینت نمای شیشه ای اسپایدر دریافت پاورپوینت نمای شیشه ای اسپایدر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نمای شیشه ای اسپایدر،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:قسمتی از…

 • پروپوزال رشته مدیریت MBA با گرایش بازاریابی

  پروپوزال رشته مدیریت MBA با گرایش بازاریابی دریافت پروپوزال رشته مدیریت MBA با گرایش بازاریابی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مدیریت MBA با گرایش بازاریابی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد…

 • تحقیق وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد

  تحقیق وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد دریافت تحقیق وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع وضعيت جهاني توليد آهن و فولاد،در قالب Word…

 • مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از

  مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از دریافت مقاله خواص مکانیکی آلیاژهای AA7075 در فرایندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از دسته…

 • تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد

  تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد دریافت تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد،در قالب Word و در 20…

 • تحقیق اصول پیمانکاری

  تحقیق اصول پیمانکاری دریافت تحقیق اصول پیمانکاری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اصول پیمانکاری،در قالب Word و در 97 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :فصل اول تعاريف و مفاهيم ماده…

 • پاورپوینت سیم بکسل ها و انواع اتصالات آنها

  پاورپوینت سیم بکسل ها و انواع اتصالات آنها دریافت پاورپوینت سیم بکسل ها و انواع اتصالات آنها دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت چکیده:کابلها وسایلی هستند که در صنعت موارد استفاده زیادی دارند . بیشترین…

 • تحقیق آشنايي با الفبای موسيقي و نتها

  تحقیق آشنايي با الفبای موسيقي و نتها دریافت تحقیق آشنايي با الفبای موسيقي و نتها دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با الفبای موسيقي و نتها،در قالب Word و…

 • پاورپوینت فتو دیکشنری درس اول زبان نهم

  پاورپوینت فتو دیکشنری درس اول زبان نهم دریافت پاورپوینت فتو دیکشنری درس اول زبان نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فتو دیکشنری درس اول زبان ،در قالب ppt…

 • نقشه ی کاربری اراضی استان مازندران

  نقشه ی کاربری اراضی استان مازندران دریافت نقشه ی کاربری اراضی استان مازندران دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندرانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

  تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان دریافت تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • تحقیق تاريخ جمع مصحف در زمان عثمان

  تحقیق تاريخ جمع مصحف در زمان عثمان دریافت تحقیق تاريخ جمع مصحف در زمان عثمان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخ جمع مصحف در زمان عثمان،در قالب Word و…

 • تحقیق پيدايش بانكداري

  تحقیق پيدايش بانكداري دریافت تحقیق پيدايش بانكداري دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پيدايش بانكداري ،در قالب Word و در 60 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :پيدايش بانكداري از…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان نائین

  نقشه ی جهت شیب شهرستان نائین دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان نائین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45…

 • تحقیق در مورد بيماري افسردگي

  تحقیق در مورد بيماري افسردگي دریافت تحقیق در مورد بيماري افسردگي دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:1-1مقدمه بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و…

 • تحقیق بررسی تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

  تحقیق بررسی تاثیر رنگ بر حافظه کودکان دریافت تحقیق بررسی تاثیر رنگ بر حافظه کودکان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن :جامعه آماری و تعداد دانش آموزان، آزمون شده ۴۲…

 • تحقیق برنامه ريزي كلان شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

  تحقیق برنامه ريزي كلان شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي دریافت تحقیق برنامه ريزي كلان شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با…

 • تحقیق نبرد قادسيه

  تحقیق نبرد قادسيه دریافت تحقیق نبرد قادسيه دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نبرد قادسيه،در قالب Word و در 124 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مهاجرت اعراب به ايران:…

 • بررسی تعریف جرم سیاسی

  بررسی تعریف جرم سیاسی دریافت بررسی تعریف جرم سیاسی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد…

 • گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات

  گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات دریافت گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مقدمه : مهندسان کشاورزی و گیاه شناسان و خاک شناسها عموماً بر این موضوع توافق دارند…

 • تحقیق مدیریت شفاف

  تحقیق مدیریت شفاف دریافت تحقیق مدیریت شفاف دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:                                 مدیریت شفاف، برای مشاغلی که با چالش های جدی نظیر مشکلات مالی مواجهاند، یک راه حل آنی محسوب نمیشود، چرا که…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بجنورد

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بجنورد دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بجنورد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی،…

 • پاورپوینت فصل 15 علوم هفتم

  پاورپوینت فصل 15 علوم هفتم دریافت پاورپوینت فصل 15 علوم هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل 15 علوم ،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • گزارش کارآموزی رشته برق (آشنایی با تاسیسات الکتریکی)

  گزارش کارآموزی رشته برق (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) دریافت گزارش کارآموزی رشته برق (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت گزارش کارآموزی (آشنایی با تاسیسات الکتریکی):فهرست:بخش اول : آشنایی با…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کمیجان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان کمیجان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان کمیجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کمیجان (واقع در استان مرکزی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • تحقیق بررسی تاریخچه و مبانی ساختمان های پیش ساخته

  تحقیق بررسی تاریخچه و مبانی ساختمان های پیش ساخته دریافت تحقیق بررسی تاریخچه و مبانی ساختمان های پیش ساخته دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه و مبانی ساختمان های پیش…

 • پاورپوینت بررسی بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو

  پاورپوینت بررسی بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو دریافت پاورپوینت بررسی بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری مترو،با فرمت ppt…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری مالی (شرکت فولاد البرز تاکستان)

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مالی (شرکت فولاد البرز تاکستان) دریافت گزارش کارآموزی رشته حسابداری مالی (شرکت فولاد البرز تاکستان) دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:با توجه به تخصصي شدن فعاليتها مديريت واحدهاي توليدي از مالكيت…

 • پاورپوینت FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES

  پاورپوینت FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES دریافت پاورپوینت FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES،با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :causes yielding in…

 • پاورپوینت سقف کامپوزیت

  پاورپوینت سقف کامپوزیت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع سقف کامپوزیت،با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مقدمه:سقف‌های کامپوزیت در سازه‌های فلزی سقف‌هایی هستند که ترکیبی از فولاد…

 • پاورپوینت بانکداری اسلامی

  پاورپوینت بانکداری اسلامی دریافت پاورپوینت بانکداری اسلامی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت پاورپوینت بانکداری اسلامی؛ 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.قرن بیستم، شاهد حیات دوباره دستورهای بنیادین اسلامی در سراسر جهان بوده است. اسلامی کردن بخش…

 • دانلود پاورپوینت کهکشان راه شیری

  دانلود پاورپوینت کهکشان راه شیری دریافت دانلود پاورپوینت کهکشان راه شیری دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت کهکشان راه شیری مدت های طولانی وجود داشته است. سن کهکشان ما تقریبا ۱۳/۶ میلیارد سال است که ۲۰۰…

 • پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران)

  پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران) دریافت پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال 2004 طراحی…

 • تحقیق انقلاب

  تحقیق انقلاب دریافت تحقیق انقلاب دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع انقلاب،در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :فهرستمقدمهفصل اول: اقدامات شاه و اطرافيان…