تحقیق مقاومت به خوردگي فولاد ميكروآلياژي

تحقیق مقاومت به خوردگي فولاد ميكروآلياژي

دریافت

تحقیق مقاومت به خوردگي فولاد ميكروآلياژي

دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده،در قالب Word و در 165 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالبچكيده   فصل اول: مقدمه1-1-تعريف  خوردگي    2-1-محيط هاي خورنده   3-1- فولادهاي كم آلياژ   1-3-1-اثرات افزودني هاي ميكروآلياژ كننده    2-3-1-انواع گوناگون فولادهاي فريت –  پرليت ميكروآلياژ شده    1-2-3-1-فولادهاي ميكرو آلياژ شده وانادييم    2-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده نيوبيوم   3-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده وانادييم_نيوبيوم   4-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده موليبدن _نيوبيوم   5-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژشده وانادييم_نيتروژن   6-2-3-1-فولادهاي ميكروالياژشده  تيتانيوم   7-2-3-1-فولادهاي ميكروآليژ شده نيوبيوم_تيتانيوم   8-2-3-1-فولادهاي ميكرو آلياژ شده تيتانيوم_وانادييم    فصل دوم : مروري بر منابع1-2-  خوردگي فولاد در بتن     2-2- روش هاي نمايش ‌خوردگي    1-2-2-  پتانسيل خوردگي        2-2-2- سرعت خوردگي ماكروسل   3-2-2- مقاومت پلاريزاسيون    3-2- آزمايش هاي خوردگي   1-3-2- آزمايش هاي ارزيابي سريع    2-3-2- آزمايش Bench – Scale   4-2- روش كار    5-2- فولاد تقويت شده    6-2- آزمايش ارزيابي سريع    1-6-2- ‌شرح آزمايش    1-1-6-2- آزمايش پتانسيل خوردگي    2-6-2- خاصيت نمونه هاي آزمايش    3-6-2- برنامه آزمايش    7-2- آزمايشات  Bench – Scale   1-7-2- روش آزمايشات    1-1-7-2- Southern Exposure   2-1-7-2- نمونه Cracked beam   3-1-7-2- نمونه ASTM G109   4-1-7-2- روش كار آزمايش هاي Southern Exposure و Cracked Beam    5-1-7-2- روش آزمايش ASTM G109   2-7-2- آماده سازي نمونه هاي آزمايش    3-7-2- موادهاي مورد نياز    8-2-  آزمايش مكانيكي    9-2 – آزمايشات ارزيابي سرعت   1-9-2- آزمايش پتانسيل خوردگي    2-9-2- آزمايش خوردگي ماكروسل   10-2- آزمايشات Bench- Scale   1-10-2- آزمايش Southern Exposure   2-10-2- آزمايش هاي Cracked beam    3-10-2- آزمايش هاي ASTM G109    4-10-2- مشاهده و نمايش نمونه ها    11-2-  آزمايش هاي مكانيكي   فصل سوم: نتيجه گيري و پيشنهاد1- نتايج   2- پيشنهاد   3- خلاصه    منابع و مآخذ   فهرست اشكالعنوان     صفحه1-2- آزمايش يك` پتانسيل خوردگي بر روي نمونه ي بتني   2-2- آزمايش ماكروسل بر روي ميله هاي ساده   3-2- آزمايش ماكروسل بر روي نمونه ي بتني   4-2-  ‍آزمايش ماكروسل براي خواندن پتانسيل خوردگي   5-2- نمونه  ملاتي   6-2- نمونه  southern Exposure   7-2- a – نمونه  cracked Beam   7-2-b – نمونه   G109   8-2- مقدار پتانسيل متوسط الكترود اشباع كلومل براي ميله هاي ساده در يون NaCl    1.    6 مولار   9-2-جعبه ترميتال براي آزمون Bench-Scale   10-2- مقدار پتانسيل متوسط خوردگي الكترود اشباع شده كلومل براي ميله هايي كه در بتن فرو رفته (دريون NaCl  0.4 مولار)   11-2- مقدار پتانسيل متوسط خوردگي الكترود اشباع شده كلومل براي نمونه هاي ملاتي در بتن فروشده ( در يون NaCl  1.6مولار)   12-2- سرعت خوردگي متوسط آزمايش ماكروسل براي ميله هاي ساده در يون NaCl 1.6 مولار.13-2- سرعت خوردگي متوسط آزمايش ماكروسل براي نمونه هاي در ملات فرو برده شده با سر پوش پليمري در انتهاي ميله ها در يون NaCl   0.4 مولار   14-2- سرعت خوردگي متوسط آزمايش ماكروسل براي ميله هاي در بتن فرو برده شده با سرپوش پليمري در يون1.6 NaCl مولار   15-2- سرعت متوسط  خوردگي آزمايش ماكروسل براي نمونه هاي درملات فروبرده شده بدون سرپوش در يون NaCl 0.4 مولار   16-2- سرعت متوسط خوردگي آزمايش ماكروسل براي ميله هاي فرو برده شده دربتن سرپوش دريون  NaCl 1.6 مولار   17-2- آزمايش      _Southern Exposure سرعت متوسط خوردگي   18-2- آزمايش Southern Exposure_ سرعت متوسط خوردگي براي فولادهاي  شده.19-2- آزمايش Southern Exposure_ مجموع خسارت خوردگي   20-2- آزمايش Southern Exposure_  مجموع خسارات خوردگي براي فولادهاي تركيب  شده.   21-2- آزمايش Southern Exposure  – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي نمونه هاي فولادي   22-2- آزمايش Southern Exposure  – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي فولادهاي تركيب شده.   23-2- آزمايش Southern Exposure   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پايين نمونه ها با حضور الكترود مس _مس.   24-2- آزمايش Southern Exposure   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پايين (نمونه هاي تركيب شده) با حضور الكترود مس _مس.   25-2- آزمايش Southern Exposure  – مقاومت متوسط ماده به ماده   26-2- آزمايش Southern Exposure   – مقاومت متوسط ماده به ماده براي نمونه هاي   شده.   27-2- آزمايش Cracked beam –  سرعت متوسط خوردگي   28-2- آزمايش Cracked beam   – مجموع خسارت متوسط خوردگي   29-2- آزمايش Cracked beam   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي نمونه ها با حضور الكترود مس – مس   30-2- آزمايش Cracked beam   – پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پايين نمونه ها با حضور الكترود مس – مس   31-2- آزمايش Cracked beam   – مقاومت متوسط ماده به ماده   32-2- آزمايش G109 – سرعت متوسط خوردگي   33-2- آزمايش G109- مجموع متوسط خسارت خوردگي   34-2- آزمايش  G109- پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت بالاي نمونه ها با حضور الكترود مس- مس   35-2-آزمايش  G109- پتانسيل متوسط خوردگي براي قسمت پاييني با حضور الكترود مس – مس   36-2- آزمايش G109-  مقاومت متوسط ماده به ماده.   37-2-سطح نمونه SE-CRPT2-1   38-2- ضخامت ترك بر روي نمونه SE – CRPT1 / N-3   39-2- توليد خوردگي بر روي قسمت بالايي نمونه SE-N-3.   40-2- توليد خوردگي بر روي بالاي ميله ي نمونه SE-CRPT2-1   41-2- توليد خوردگي بر روي بالاي ميله ي نمونهSE-CRT-1  (نماي جانبي)   42-2- توليد خوردگي بر روي پايين ميله ها براي نمونه SE-CRPT2-1   فهرست جداولعنوان     صفحه1-2-   الكترودهاي استاندارد مرجع   2-2-توضيح نيم سلول ( ASTM C876 )   3-2- حالت هاي شيميايي فولادهاي تقويت شده (%)   4-2- حالت هاي مكانيكي فولادهاي تقويت شده   5-2- مقادير گوناگون پتانسيل خوردگي در روز 40 م.   6-2- سرعت خوردگي آزمايش ماكروسل در مدت 100 روز( )   7-2- سرعت خوردگي آزمايش Bench – Scale در 70هفته(  )   8-2- خسارت خوردگي آزمايش Bench – Scale در 70 هفته   9-2-  مقاومت ماده به ماده ي اندازه گيري شده در آزمايش Bench – Scale    10-2- مقاومت ماده به ماده آزمايش Bench – Scale در مدت 70 هفته   11-2- مقدار ولتاژ پتانسيل خوردگي ماده ي بالايي با حضور الكترود اشباع شده مس- مس  در آزمايش Bench – Scale  به مدت 70 هفته   12-2- پتانسيل خوردگي اندازه گيري شده درآزمايش Bench–Scale به مدت 70 هفته   13-2- آزمايش هاي مكانيكي     بخشی از متن تحقیق :چكيده :در اين تحقیق مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده ارزيابي مي شود . فولاد ميكروآلياژ محتوي غلظتي از كرم و مس و فسفر به مقدار كم مي باشد . كه گران و مهم تر از كاربرد فولاد معمول تقويت شده مي باشد. مقدار فسفر فولاد ميكروآلياژ از مقداري كه استاندارد ASTM‌  اجازه مي دهد تجاوز مي كند و ديگر فولاد ميكروآلياژي ما محدودة نرمالي از فسفر را دارا مي باشد. اين 3 نوع فولاد ميكروآلياژي ، يكي از فولادهاي معمولي عمليات حرارتي پذيرند كه توسط پروسه هاي دمايي به شكل كوئينچ كردن و تمپر كردن برروي فولاد كه مستقيماً پس از نورد مي‌باشدو برروي ديگر فولاد معمولي نورد گرم انجام شده است .در مطالعه اين پروژه متوجه مي شويم كه خورده شدن فولاد ميكروآلياژي فقط نصف سرعت خوردگي فولاد تقويت شده معمولي مي باشد. اگر فولادها پوشش هاي epoxy داشته باشند كاهش نرخ نسبي خوردگي تا يك دهم مي باشد .در اين تحقیق آزمايش هاي سريع‌اي بر روي فولادها انجام مي شود ، پتانسيل خوردگي،ماكروسل خوردگي و 3  آزمايشBench scale :Southern Exposure  وCracked Beam و G109. براي ارزيابي فولاد از پتانسيل خوردگي و سرعت خوردگي استفاده مي‌‌كنيم. براي خاصيت مكانيكي فولاد از آزمايش هاي خمشي و كشش استفاده مي كنيم . نتايج نشان مي دهد كه پتانسيل خوردگي اين 5 فولاد تقريباً تمايل يكساني به خورده شدن دارند . در آزمايش Bench – Scale فولاد ميكروآلياژ با محتوي فسفري منظم (CRT ) پايين‌ترين خسارت خوردگي را از خود نسبت به فولاد معمولي نشان مي دهد .اگرچه در آزمايش G109 فولاد CRT مقاومت به خوردگي بيشتري از خود نسبت به فولاد ساده نشان ميدهد . در آزمايش Cracked beam بعد از 70 هفته فقط 4% خسارت خوردگي در فولاد معمولي داريم . در آزمايش Southern exposure فولاد CRT نسبت به فولاد معمولي از يك دوره مناسب11% خسارت خوردگي داريم .خاصيت مكانيكي فولاد ميكروآلياژي مشابه ديگر فولادهاي ساده مي باشد و فسفر زياد تأثيري روي خاصيت مكانيكي ندارد.فصل اولمقدمه1-خوردگي1-1-تعريف  خوردگي خوردگي را تخريب يا فاسد شدن يك ماده در اثر واكنش با محيطي كه در آن قراردارد تعريف مي كنند و بعضي ها اصرار دارند كه اين تعريف بايستي محدود به ‌فلزات باشد . ولي بايستي براي حل اين مسئله هم فلزات و هم غير فلزات را در نظر بگيريم .مثلاً‌تخريب رنگ و لاستيك بوسيله نور خورشيد يا مواد شيميايي ، خورده شدن جدارة كوره فولاد سازي ، و خوره شدن يك فلز جامد بوسيله مذاب يك فلز ديگر و حتي خورد شدن فولادي كه در داخل تيرهاي بتني برق قرار دارد تماماً خوردگي ناميده مي شوند.2-1- محيط هاي خورنده :عملاً‌كليه محيط ها خورنده هستند،‌لكن شدت خورندگي آنها متفاوت است . مثالهايي در اين مورد عبارتند از : هوا ، رطوبت  آبهاي تازه ، مقطر،‌نمكدار و معدني . اتمسفرهاي روستائي، شهري،‌صنعتي ، بخار و گازهاي ديگر مثل كلر- آمونياك –سولفور هيدروژن ، دي اكسيد گوگرد وگازهاي سوختني، اسيدهاي معدني مثل اسيد كلريدريك، سولفوريك و نيتريك، اسيدها‌ي‌آلي مثل اسيد نفتيك‌، استيك و فرميك، قليائي ها ، خاكها ، طلاها، روغنهاي نباتي و نفتي و انواع و اقسام محصولات غذائي، بطور كل مواد «‌معدني » خورنده تر از مواد «‌آلي » مي باشند. مثلاً‌خوردگي در صنايع نفت بيشتر در اثر كلرور سديم ، گوگرد ، اسيد سولفوريك و كلريدريك و آب است تا بخاطر روغن ، نفت و بنزين .كاربرد درجه حرارتهاي فشارهاي بالا در صنايع شيميايي باعث امكان پذير شدن فرآيندهاي جديد با بهبود فرآيندها قديمي شده است ، به عنوان مثال ( راندمان بالاتر ) سرعت توليد بيشتر ، يا تقليل قيمت تمام شده . اين مطلب همچنين در مورد توليد انرژي از جمله انرژي هسته‌‌اي ، صنايع فضائي و تعداد بسيار زيادي از روشها و فرآيندها صادق است . درجه حرارتها و فشارهاي بالاتر معمولاً باعث ايجاد شرايط خوردگي شديدتر مي گردند بسياري از فرآيندها و عمليات متداول امروزه بدون استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگي غير ممكن ياغير اقتصادي مي باشند….

دسته بندی: فنی و مهندسی » مواد و متالوژی
تعداد مشاهده:
59
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: Word
تعداد صفحات: 165

حجم فایل:2,812
کیلوبایت

 قیمت:

80,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 165 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
مقاومت به خوردگي فولاد دانلود تحقیق مقاومت به خوردگي فولاد پاورپوینت مقاومت به خوردگي فولاد تحقیق در مورد مقاومت به خوردگي فولاد تحقیق درباره مقاومت به خوردگي فولاد تحقیق راجع به مقاومت به خوردگي فولاد تحقیق آماده مقاومت به خوردگي ف

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم

  پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم دریافت پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس سوم عربی ،در قالب ppt و در 19 اسلاید،…

 • پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دوازدهم

  پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دوازدهم دریافت پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع درس سوم زبان ،در قالب ppt و در 31 اسلاید،…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان

  شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان دریافت شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیحات:شیپ فایل زمین لغزش های استان کرماناین فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش…

 • بررسی امور مالی بین الملل

  بررسی امور مالی بین الملل دریافت بررسی امور مالی بین الملل دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه:تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سياست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز…

 • پاورپوینت درس دوم ریشه و شاخه های فلسفه پایه یازدهم

  پاورپوینت درس دوم ریشه و شاخه های فلسفه پایه یازدهم دریافت پاورپوینت درس دوم ریشه و شاخه های فلسفه پایه یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس دوم…

 • انگیزه درس خواندن دانش آموزان با روش تدریس معلمان

  انگیزه درس خواندن دانش آموزان با روش تدریس معلمان دریافت انگیزه درس خواندن دانش آموزان با روش تدریس معلمان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم…

 • پاورپوینت اهداف درس نهم ادبیات دهم

  پاورپوینت اهداف درس نهم ادبیات دهم دریافت پاورپوینت اهداف درس نهم ادبیات دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع اهداف درس نهم ادبیات ،در قالب ppt و در 20…

 • پروپوزال رشته مهندسی عمران گرایش سازه

  پروپوزال رشته مهندسی عمران گرایش سازه دریافت پروپوزال رشته مهندسی عمران گرایش سازه دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده رشته عمران سازه، می‌ باشد که طبق اصول و…

 • تحقیق مطالعه و بررسي پديده سايش فلزات (Wear)

  تحقیق مطالعه و بررسي پديده سايش فلزات (Wear) دریافت تحقیق مطالعه و بررسي پديده سايش فلزات (Wear) دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سايش فلزات ،در قالب Word و…

 • تحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده

  تحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده دریافت تحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي…

 • پاورپوینت رایتینگ درس سوم زبان کلاس دهم

  پاورپوینت رایتینگ درس سوم زبان کلاس دهم دریافت پاورپوینت رایتینگ درس سوم زبان کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع رایتینگ درس سوم زبان ،در قالب ppt و…

 • تحقیق قدرت سياسي

  تحقیق قدرت سياسي دریافت تحقیق قدرت سياسي دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع قدرت سياسي ،در قالب Word و در 39 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :قدرت سياسي آنچه…

 • پاورپوینت معماری استخر

  پاورپوینت معماری استخر دریافت پاورپوینت معماری استخر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری استخر،با فرمت ppt و در 108 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :. استخر به مجموعه اي از…

 • اندازه گيري كبالت و كادميم با روش هاي مختلف از لوله كوارتزي شكاف دار و طيف سنجي جذب اتمي شعله

  اندازه گيري كبالت و كادميم با روش هاي مختلف از لوله كوارتزي شكاف دار و طيف سنجي جذب اتمي شعله دریافت اندازه گيري كبالت و كادميم با روش هاي مختلف از لوله كوارتزي شكاف دار و طيف سنجي جذب اتمي…

 • تحقیق در مورد خلاصه اي از معني آيات مختلف قرآن

  تحقیق در مورد خلاصه اي از معني آيات مختلف قرآن دریافت تحقیق در مورد خلاصه اي از معني آيات مختلف قرآن دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:لا الا ا. . . ،…

 • استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

  استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار دریافت استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:وجود غلظت خوني معين و ثابت دارو…

 • پروپوزال رشته صنایع دستی گرایش فرش

  پروپوزال رشته صنایع دستی گرایش فرش دریافت پروپوزال رشته صنایع دستی گرایش فرش دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته فرش( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و…

 • پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم

  پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم دریافت پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان…

 • تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد

  تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد دریافت تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد،در قالب Word و در 109…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر لنگه

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر لنگه دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر لنگه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)- نقشه مدل…

 • پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن

  پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن دریافت پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و دریافت مقدمه:پروژه ي آماري كه براي شما عنايت…

 • تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما

  تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما دریافت تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت چكيده: مقاله حاضر بر آن است تا…

 • طرح توجیهی کارگاه تولید تزیینات چینی بلور و کاشی

  طرح توجیهی کارگاه تولید تزیینات چینی بلور و کاشی دریافت طرح توجیهی کارگاه تولید تزیینات چینی بلور و کاشی دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  کارگاه تولید تزیینات چینی بلور…

 • بررسی جامع انواع کامپوزیت‌ها با زمینهٔ سرامیکی CMC پلیمری PMC و فلزی MMC

  بررسی جامع انواع کامپوزیت‌ها با زمینهٔ سرامیکی CMC پلیمری PMC و فلزی MMC دریافت بررسی جامع انواع کامپوزیت‌ها با زمینهٔ سرامیکی CMC پلیمری PMC و فلزی MMC دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت آلیاژهای آمورف به زبان انگلیسی

  پاورپوینت آلیاژهای آمورف به زبان انگلیسی دریافت پاورپوینت آلیاژهای آمورف به زبان انگلیسی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آلیاژهای آمورف به زبان انگلیسی،در قالب ppt و در 26 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقیق آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  تحقیق آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دریافت تحقیق آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي…

 • تحقیق آسیب‌شناسی روزنامه‌نویسی و خبرنویسی در ایران

  تحقیق آسیب‌شناسی روزنامه‌نویسی و خبرنویسی در ایران دریافت تحقیق آسیب‌شناسی روزنامه‌نویسی و خبرنویسی در ایران دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آسیب‌شناسی روزنامه‌نویسی و خبرنویسی در ایران،در قالب Word و در 97 صفحه…

 • گزارش كارآموزي در پتروشيمي اراک شرح پروسس واحد وينيل استات

  گزارش كارآموزي در پتروشيمي اراک شرح پروسس واحد وينيل استات دریافت گزارش كارآموزي در پتروشيمي اراک شرح پروسس واحد وينيل استات دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز جزئیات و دریافت قسمتی از متن:از مشخصه هاي…

 • ماهنامه Servo Magazine 07 -2007

  ماهنامه Servo Magazine 07 -2007 دریافت ماهنامه Servo Magazine 07 -2007 دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت ماهنامه Servo Magazine 07 -2007یک ماهنامه در زمینه روباتیک است که از نوامبر سال ۲۰۰۳ به…

 • تصویر استریوگرافیک تریکلین پیناکوئیدال و عناصر تقارن آن

  تصویر استریوگرافیک تریکلین پیناکوئیدال و عناصر تقارن آن دریافت تصویر استریوگرافیک تریکلین پیناکوئیدال و عناصر تقارن آن دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت تصویر استریوگرافیک تریکلین پیناکوئیدال و عناصر تقارن آناین فایل شامل تصویری از…

 • دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی

  دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی دریافت دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده کشاورزیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • پاورپوینت انگار آندو

  پاورپوینت انگار آندو دریافت پاورپوینت انگار آندو دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع انگار آندو،با فرمت ppt و در 41 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :زندگینامه آندو:آندو خود معمايي است ،…

 • پاورپوینت درس نهم مطالعات پایه هشتم

  پاورپوینت درس نهم مطالعات پایه هشتم دریافت پاورپوینت درس نهم مطالعات پایه هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس نهم مطالعات ،در قالب ppt و در 66 اسلاید،…

 • پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي

  پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي دریافت پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه اي دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پايگاه داده چند رسانه اي،در قالب ppt و در 28…