جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

دریافت

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری

جزئیات و دریافت

جزوه تاریخ معماري (قسمت
دوم) 

 

فهرست مطالب 

معماري جهان…………………………………………………………………………………………………………………..9

ایاصوفیه، قسطنطیه……………………………………………………………………………………………………………..9

سنت ویتاله، راونا (530
-547 میلاد)
………………………………………………………………………………………….10

کلیساي مدور سانتا
کنستانزا، روم (340-355 میلادي)
……………………………………………………………………….10

معماري
جهان…………………………………………………………………………………………………………………11

مبانی نظري
معماري…………………………………………………………………………………………………………..11

مقدمه
…………………………………………………………………………………………………………………………11

هدف
………………………………………………………………………………………………………………………….11

الفباي معماري
………………………………………………………………………………………………………………..11

روش ارائه درس:
………………………………………………………………………………………………………………11

برخی
تعاریف………………………………………………………………………………………………………………….12

مفاهیم کلی و همگانی در
معماري
…………………………………………………………………………………………….12

انواع فضا
………………………………………………………………………………………………………………………13

معماري هنر خلق فضا است،
فضایی قابل ادراك و داراي فرم…………………………………………………………………..13

برخی عناصر تعریف کننده
فضا:
……………………………………………………………………………………………….14

بازشوها در فضا:
……………………………………………………………………………………………………………….14

نتیجه گیري
…………………………………………………………………………………………………………………..15

ادراك
…………………………………………………………………………………………………………………………
16

مبحث ادراك براي شناخت
اثر
معماري………………………………………………………………………………………..
16

انواع احساسها
………………………………………………………………………………………………………………..17

آشنایی با معماري جهان
………………………………………………………………………………………………………18

هنر
غارنشینان…………………………………………………………………………………………………………………18

معماري جهان 

مبانی نظري معماري 

مقدمه 

این درس که شامل شرکت در
کلاسهاي نظري و نیز تمرینهاي عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که به

طور خلاصه آن را میتوان
به شرح زیر بیان کرد: 

هدف 

آشنایی با آثار جاودانه
معماري جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزار

مناسب براي فعالیت در زمینه
معماري. 

چنانکه از جمله بالا بر
میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید
خود نهفته

در هدفی است که آن را
دنبال میکنیم یعنی شناخت الفباي معماري. 

الفباي معماري 

عناصر تشکیل دهنده فرم و
فضا ابزار حساس معماري هستند که در مقابل ”عملکردگرایی” محض، شناخت آنها، هدف ما

است، چرا که سودمندي و
عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و
فضا

مفهوم میبخشد، راز
جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین براي رسیدن به هدفی که
ذکر شد به

روش زیر عمل میکنیم: 

روش ارائه درس: 

روش ارائه درس یک روش دو
مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است. 

– در مرحله اول پا را فراتر
از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثر

معماري (فرم، فضا و سازه)
خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و
جاودانه

معماري داریم.

– مرحله دوم عوامل زمان و
مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماري هر دوره تاریخی با توجه به
تأثیرات

زمانی و مکانی آشنا شویم
و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماري نائل آییم و با روند تاریخی
و

پیدایش سبکها و مکاتب
آنها آشنا خواهیم شد.? 12 تاریخ معماري /قسمت دوم 

 

در فصل اول سیلابس درس
طوري تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهاي تاریخ هنر و معماریست

اما باز به علت تأکید که
در مرحله اول روي تجزیه و تحلیل آثار معماري فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر
فصلی

نخست یک اثر را پیش از
آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسی

ویژگیهاي هر دوره و تأثیر
آن ویژگیها در هنر معماري آن دوره میپردازیم. 

برخی تعاریف 

فرهنگ: مجموعه ارزشها،
رفتارها و پندارهاي جامعه/ ایدئولوژي و مذهب، علم تکنولوژي، هنر/. 

هنر: توانایی عینیت
بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است. 

معماري: هنریستکه نشأت
گرفته از ایدئولوژي و مذهب و علم تکنولوژي یک جامعه است. معماري بازتابی از فرهنگ
یک

جامعه است. به این ترتیب
بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است. 

طبق نظر ویترو ویوس: در
معماري ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است. 

بنابراین میتوان گفت:
معماري هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهاي عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژي است. 

سبک: روش بیان و نحوه
برخوردي است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند. 

مکتب: زیر مجموعه سبک
است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکان

جغرافیایی در پیدایش یک
جریان هنري میتواند یک مکتب را بوجود آورد. 

مد: پاسخگویی به نیازهاي
روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است. 

معرفی معماران و اتفاقات
مهم دورانهاي معماري معاصر ایران: 

دوره ناصري: 

تأثیرات شهرسازي هوسمان و
نمایشگاههاي جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شوراي ملی اثر میرزا مهدي

خان شقاقی (متأثر از
معماري نئوکلاسیک اروپا) 

ساختمان دارالفنون 

تکیه دولت توسط ممالک در
سال 1284 هـ . ق 

ورود اکلکتیزم اروپایی:
ساختمانهاي قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان
نمـاد نئـو

گوتیک، یکی از شاهکارهاي
آئینه کاري و گچ بري قاجار، در زمره نخستین ساختمانهاي پنج طبقه تهران) 

خانه قوام (موزه آبگینه
اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا) 

عمارت تلگرافخانه
(استفاده از عناصر معماري نئوکلاسیک و گنبد فرانسوي) 

دوره پهلوي اول: 

همزمان با مراحل اولیه
صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن 

طرح ایستگاه راه آن 1313
(تحت تأثیر معماري نازیستی با تأکید بر ابهت) 

طرح دانشگاه تهران و
دبیرستان البرز تحت تأثیر معماري نئوکلاسیک 

آندره گدار Andre Godard: متولد
سال 1881 میلادي معمار و باستانشناس فرانسوي بود، او در اوایل دوره پهلوي بـه

ایران وارد شد و به
استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـاي او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات
(باسـتانشناسـی و مـوزه) 

فعالیتهاي پژوهشی و
شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاري همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار
نشـریه

باستان شناسی، بنیان گذاري
دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران، ریاست و استادي همین دانشـکده در آغـاز، وي
را

مهمترین شخصیت خارجی
معماري دوره پهلوي اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت. 

از مهمترین آثار او در
زمینه طرح و اجراي آثار معماري، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـاي دانشـگاه
تهـران،

طرح و سرپرستی موزه ایران
باستان بوده است. 

دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری
تعداد مشاهده:
75
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 174

حجم فایل:5,607
کیلوبایت

 قیمت:

8,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdf سایز: 5.47mbتعداد صفحه:174

برچسب ها:
دانلود جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) دانلود تاریخ معماري (قسمت دوم) دانلود جزوهفروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

به اشتراک بگذارید:

 • طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای به مساحت 300 هکتار

  طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای به مساحت 300 هکتار دریافت طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای به مساحت 300 هکتار دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) زراعت…

 • بررسی تئوری بازی

  بررسی تئوری بازی دریافت بررسی تئوری بازی دسته بندي : علوم پایه » ریاضی جزئیات و دریافت مقدمهدر این آغازین فصل بنا است ابتدا به مفهوم « بازی» و اصطلاحات رایج در «نظریه بازی‌ها» پرداخته ‌شود، سپس  مروری بر تاریخچه…

 • طرح توجیهی توليد كارتن از ورق آماده

  طرح توجیهی توليد كارتن از ورق آماده دریافت طرح توجیهی توليد كارتن از ورق آماده دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  توليد كارتن از ورق آماده که توسط کارشناسان متخصص…

 • تحقیق سوسیال‌دموکراسی

  تحقیق سوسیال‌دموکراسی دریافت تحقیق سوسیال‌دموکراسی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سوسیال‌دموکراسی،در قالب Word و در 36 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :سوسیال‌دموکراسی یا مردم‌سالاری اجتماعی یک ایدئولوژی سیاسی…

 • پروژه طراحی و ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت

  پروژه طراحی و ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت دریافت پروژه طراحی و ساخت و نصب مخازن ذخیره در صنعت دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:یک مخزن تحت فشار اغلب حاوی…

 • تحقیق مشروطيت و خواستگاه اجتماعي آن

  تحقیق مشروطيت و خواستگاه اجتماعي آن دریافت تحقیق مشروطيت و خواستگاه اجتماعي آن دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مشروطيت و خواستگاه اجتماعي آن،در قالب Word و در 19 صفحه…

 • مقاله محاسبه عرفان

  مقاله محاسبه عرفان دریافت مقاله محاسبه عرفان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :شیخ بها در  کشکول می گوید : عارف کسی است که خدای تعالی او را شاهد صفات…

 • تحقیق ماليات و مفهوم اقتصادى آن

  تحقیق ماليات و مفهوم اقتصادى آن دریافت تحقیق ماليات و مفهوم اقتصادى آن دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ماليات و مفهوم اقتصادى آن ،در قالب Word و در 23 صفحه قابل…

 • پاورپوینت آشنایی با روشهای جوشکاری فلزات غیر آهنی

  پاورپوینت آشنایی با روشهای جوشکاری فلزات غیر آهنی دریافت پاورپوینت آشنایی با روشهای جوشکاری فلزات غیر آهنی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت پاورپوینت آشنایی با روشهای جوشکاری فلزات غیر آهنیتیتر مطالب:روشهای جوشکاری…

 • پاورپوینت ارزیابی جهان های اجتماعی

  پاورپوینت ارزیابی جهان های اجتماعی دریافت پاورپوینت ارزیابی جهان های اجتماعی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی جهان های اجتماعی ،در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش…

 • پروپوزال، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و سطح آگاهی سهامداران بر انتخاب نوع سهام

  پروپوزال، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و سطح آگاهی سهامداران بر انتخاب نوع سهام دریافت پروپوزال، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و سطح آگاهی سهامداران بر انتخاب نوع سهام دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت بیان…

 • تحقیق ارزش بصری هنر خوشنویسی

  تحقیق ارزش بصری هنر خوشنویسی دریافت تحقیق ارزش بصری هنر خوشنویسی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  ارزش بصری هنر خوشنویسی،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • پاورپوینت بادبند به زبان انگلسی

  پاورپوینت بادبند به زبان انگلسی دریافت پاورپوینت بادبند به زبان انگلسی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بادبند ،با فرمت ppt و در 31 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :This presentation…

 • پاورپوینت ریز ساختار داده های مکانی

  پاورپوینت ریز ساختار داده های مکانی دریافت پاورپوینت ریز ساختار داده های مکانی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ریز ساختار داده های مکانی،با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل…

 • پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب

  پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب دریافت پاورپوینت حذف آلاینده های نفتی از آب دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:دريا هاي جهان متاسفانه در دهه هاي اخير به عنوان مدفن آلاينده ها،…

 • هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX…

 • پاورپوینت آلیاژ زاماک

  پاورپوینت آلیاژ زاماک دریافت پاورپوینت آلیاژ زاماک دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت در این پاورپوینت آلیاژ زماک مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدر زیر به چکیده آنچه شما در این تحقیق…

 • پایان نامه زمین شناسی

  پایان نامه زمین شناسی دریافت پایان نامه زمین شناسی دسته بندي : علوم پایه » زمین شناسی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم پایه » زمین شناسی تعداد مشاهده: 134 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.DOC فرمت فایل اصلی: WORD تعداد صفحات:…

 • تحقیق در مورد مديريت اطلاعات XML

  تحقیق در مورد مديريت اطلاعات XML دریافت تحقیق در مورد مديريت اطلاعات XML دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مديريت اطلاعات به روش XMLامروزه بيشتر شركتها در صنايع مختلف از مول Relational يا (RDBMS)…

 • پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا

  پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا دریافت پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت بحران و بلایا،با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق در رابطه با حادثه 11 سپتامبر و علت پيدايش آن

  تحقیق در رابطه با حادثه 11 سپتامبر و علت پيدايش آن دریافت تحقیق در رابطه با حادثه 11 سپتامبر و علت پيدايش آن دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع حادثه…

 • بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و حافظ

  بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و حافظ دریافت بررسی و تفسیر شعر از زبان سعدى و حافظ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :ميان غزل هاى سعدى و…

 • نقشه ی زمین شناسی استان بوشهر

  نقشه ی زمین شناسی استان بوشهر دریافت نقشه ی زمین شناسی استان بوشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و…

 • پاورپوینت ساختمان سبز

  پاورپوینت ساختمان سبز دریافت پاورپوینت ساختمان سبز دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمان سبز،با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :تعریف ساختمان سبزکوششی است برای حفظ…

 • پاورپوینت فضا و نورپردازی در معماری

  پاورپوینت فضا و نورپردازی در معماری دریافت پاورپوینت فضا و نورپردازی در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فضا و نورپردازی در معماری،با فرمت ppt و در 53 اسلاید قابل…

 • بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

  بررسي الگوي سني ازدواج در ايران دریافت بررسي الگوي سني ازدواج در ايران دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت بيان مسئله:كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در…

 • مقاله تاریخی مدارس و کتابخانه هاي شوشتر در دوره قاجار

  مقاله تاریخی مدارس و کتابخانه هاي شوشتر در دوره قاجار دریافت مقاله تاریخی مدارس و کتابخانه هاي شوشتر در دوره قاجار دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت در شهر شوشتر بسیاری از بازرگانان وتجار…

 • تحقیق بخش اداري مالي اداره مخابرات

  تحقیق بخش اداري مالي اداره مخابرات دریافت تحقیق بخش اداري مالي اداره مخابرات دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بخش اداري مالي اداره مخابرات،در قالب Word و در 94 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • شیپ فایل حوضه آبریز کویر لوت

  شیپ فایل حوضه آبریز کویر لوت دریافت شیپ فایل حوضه آبریز کویر لوت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی حوضه آبریز کویر لوتحوضه آبریز کویر لوت، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی…

 • طرح توجیهی توليد نان فانتزی

  طرح توجیهی توليد نان فانتزی دریافت طرح توجیهی توليد نان فانتزی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) توليد نان فانتزي با ظرفيت 750 تن در سال که توسط کارشناسان…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان فردوس

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان فردوس دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان فردوس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی) دسته بندی: علوم انسانی »…

 • گزارش کارآموزی مدیریت، شهر عینک

  گزارش کارآموزی مدیریت، شهر عینک دریافت گزارش کارآموزی مدیریت، شهر عینک دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:نظر به اینکه باید وابستگی بین فعالیتهای بین اجزای پروژه و افراد انجام دهنده را مدیریت و…

 • پروژه بررسی آشنایی با موسیقی و نت ها

  پروژه بررسی آشنایی با موسیقی و نت ها دریافت پروژه بررسی آشنایی با موسیقی و نت ها دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت مقدمهموسیقی یکی از هدفهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد…

 • پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هشتم

  پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هشتم دریافت پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی…

 • پاورپوینت سازه های پوسته ای پیش ساخته

  پاورپوینت سازه های پوسته ای پیش ساخته دریافت پاورپوینت سازه های پوسته ای پیش ساخته دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های پوسته ای پیش ساخته،با فرمت ppt و در…