تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها

تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها

دریافت

تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها،در قالب Word و در 346 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي هااز ديدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترين عامل براي تصميم گيري در خصوص فروش سهام ، قيمت روز اموال و دارايي هاي آن مي باشد و مبناي گذاري سهام قيمت روز اموال و داراييهاي شرکت است و تجديد ارزيابي اموال و داراييهاي شرکت با دو روش زير امکان پذير مي باشد :الف : تجديد ارزيابي با روش شاخص بانک مرکزي و تفاوت نرخ ارزشاخص بانک مرکزي نشان دهنده حداقل افزايش قيمت ها مي باشد . از طرفي نرخ ارز طي سنوات گذشته تغييرات قابل توجهي داشته است ، لذا چنانچه اثرات اين دو عامل در داراييهاي ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت ميسر مي شود و از آنجايي که داراييهاي ثابتي که بيشتر از ده سال قبل خريداري شده ، عملاً مستهلک گرديده اند لذا چنانچه تغييرات داراييهاي ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزي محاسبه گردد ، قسمت روز دارايي ها بدون احتساب تغييرات نرخ ارز بدست خواهد امد و سپس با استفاده از آخرين جدول داراييهاي ثابت اقلام ارزبر آنها برآورد مي شود و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالب مشکوک الوصول ، بازخريد خدمت کارکنان باشد ، کسري ذخاير مربوطه برآورد و مجموع اين ارقام محاسبه مي گردد .در حاليتي که شرکت در ساير شرکتها سرمايه گذار باشد قيمت روز سرمايه گذاري شرکت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد شده و پس از آن قيمت روز سهام به شرح زير محاسبه مي شود .حقوق صاحبان سهام طبق دفاترکسر مي شود کسري ذخايرحقوق صاحبان سهام پس از تعديلاتاضافه مي شود :تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با شاخص بانک مرکزيتفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با نرخ ارزتفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارزتفاوت ارزش روز سرمايه گذاري در ساير شرکتهاجمعکسر مي شود :تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزيقيمت روز سهام شرکتضمناً چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز سهام از تفاوت داراييها با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي آيد .ب- تجديد ارزيابي با روش کارشناسي رسمي دادگستريدر اين روش ، ابتدا قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت توسط کارشناسان رسمي دادگستري برآورد و گزارش مي گردد . آنگاه ميزان ارز موجوديهاي جنسي شرکت ، وجوه نقد ارزي ، مطالبات ارزي و بدهيهاي ارزي و نرخ ارز ثبت شده در دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مي گردد . و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالبات مشکوک الوصول و بازخريد خدمات کارکنان باشد ، مجموع اين ارقام نيز محاسبه مي گردد .سپس قيمت روز سرمايه گذاري شرت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد مي گردد و پس از آن قيمت روز سهام به شرح ذيل محاسبه مي شود .حقوق صاحبان سهام طبق دفاترکسر مي شود : کسري ذخايرحقوق صاحبان سهام پس از تعديلاتاضافه مي شود :تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با قيمت کارشناس دادگستريتفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارزتفاوت ارزش روز سرمايه گذاريهاجمعکسر مي شود :تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزيقيمت روز سهام شرکتقيمت روز هر سهم = ضمناً چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز سهام از تفاوت داراييهاي با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي آيد .لازم به تذکر است چنانچه ؛ در اين روش موجوديهاي جنسي نيز توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي گردد ، صرفاً ساير اقلام داراييهاي جاري از قبيل موجودي نقد ارزي و مطالبات ارزي از طريق تفاوت نرخ ارز ، ارزيابي مي شوند .مثال شرکت فرزانگان در سال 1363، بمنظور اجراي طرح توليد کاغذ صنعتي تأسيس گرديده است .اطلاعات مالي ذيل در راتباط با فعاليتهاي شرکت در دست مي باشد :1. منابع ريالي مصرف شده در طرح مزبور تا سال 1372 به شرح ذيل بوده است :الگوي سه مرحله اي رشد : در الگوي سه مرحله اي فرضي بر اين گذاشته مي شود که رشد سود تقسيمي داراي سه مرحله متفاوت است . در حالي که در الگوي مبتني بر رشد ثابت سود تقسيمي فرض بر اين گذاشته مي شد که سود تقسيمي داراي رشد ثابت ، دائمي و هميشگي است . در الگوي سه مرحله اي ، در مرحله نخست ، فرض بر اين است که سود تقسيمي با نرخ ثابت ga براي دوره A سال رشد مي کند . پس از اين ، مرحله انتقالي پيش مي آيد که از سال A+1 تا نقطه زماني B طول مي کشد . در دوره انتقالي نرخ رشد سود تقسيمي به صورت خطي کاهش مي يابد و به يک نرخ رشد دائمي و ثابت بنام gn مي رسد . اين نرخ رشد ثابت و دائمي gn ، را نرخ رشد عادي شرکت در بنلد مدت مي نامند . در نمودار زير نرخ رشد سود تقسيمي در اين سه مرحله نشان داده شده و فرض بر اين است که در آغاز نرخ رشد سود تقسيمي از نرخ رشد عادي شرکت در بند مدت بيشتر است .نرخ رشد هر يک از سالهاي دوره انتقالي با فرمول زير محاسبه مي شود .  نمودار : نرخ رشد سود تقسيمي در طي زماندر فرمول فوق اگر Z با S برابر باشد ، به مرحله انتقالي مي رسيم . نرخ رشد بصورت نرخ رشد ثابت در بلند مدت (gn) در مي آيد . بنابراين با فرض با فرض در دست داشتن gn , A , B , g و اگر آخرين سود تقسيمي را Do بناميم مي توان سودهاي تقسيمي دوره هاي آتي را محاسبه کرد . در آن صورت اگر نرخ تنزيل در دست باشد ، ارزش فعلي سوده هاي تقسيمي آينده به دست مي آيد و مي توان آن را با قيمت کنوني مهم مقايسه کرد .مثال : مراحل رشد و نرخ رشد هر مرحله براي شرکت «سويت» برابر است بامقدار سود تقسيمي سال صفر برابر 1 دلار است (1000=Do)B,A سالهاي انتقالي مي باشند . (A=2) و (B=5)(نرخ رشد سال سوم) g3=%6(%6-%3)با در دست داشتن سودهاي تقسيمي و نرخ تنزيل 8% ، ارتش فعلي سودهاي تقسيمي مورد انتظار 38/22 دلار خواهد دشات که از طريق زير به دست مي آيد :الگوي سه مرحله اي از فرمول زير براي محاسبه ارزش فعلي سودهاي تقسيمي بدست مي آيد :Po=الگوي X، نولروهايسا ، يک الگوي ساده مبتني بر ارزش فعلي سود تقسيمي ارائه کرده اند که از نظر محاسباتي بر الگوي سه مرحله اي برتري دارد و از هر نظر داراي همان ويژگي هاست . اگر ga از gn بزرگتر باشد نرخ رشد بلا فاصله رو به کاهش مي گذارد . تا به نرخ رشد عادي (gn) برسد در طي m سال نرخ رشد دقيقاً حد وسط بين gn , ga قرار مي گيرد و 2m سال طول مي کشد تا نرخ رشد به نرخ رشد بلند مدت خود که gn است برسد . کاربرد معادله k بسيار ساده است و آن را بصورت زير مي نويسيندالگوي نرخ رشد سود تقسيمي براي الگوي Hدر الگوي * در صورتيکه ga برابر gn باشد معادله بصورت معادله اي با نرخ رشد ثابت در مي آيد و معادله را مي توان بصورت زير بازنويسي نمود :قيمت يک سهم برابر با ارزش فعلي سودهاي تقسيمي با توجه به نرخ رشد عادي شرکت در بلند مدت (gn) به اضافه مازاد يا صرفي که ناشي از نرخ رشد بيش از نرخ رشد عادي (ga) است ، و اين مبلغ متناسب با دوره رشد غير عادي (H) است . اگر ga از gn کمتر باشد . سهم مورد نظر با تخفيف بفروش مي رسد .با استفاده از الگوي x مي توان نرخ تنزيل را محاسبه نمود بدين صورت که :H را مي توان به يکي از دو طريق زير محاسبه کرد :1- H برابر است با نصف دوره زماني لازم ، براي اين که نرخ رشد از ga به gn تغيير يابد و يا 2) براساس الگوي سه مرحله اي ، k در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد .براي مثال قبل با استفاده از H ، کميت سهم برابر است با :Do=1 ga=%6 A=2سال B-5سال (مرحله 2 ، سه سال طول مي کشد)gn=%3 r=%8فرض مي کنيم که H در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد که در اين صورت x برابر است با 5/3 سال .Po=قيمت سهم با توجه به الگوي x برابر 7/22 دلار مي باشد . (جهانخاني ، 76، 422- 436)اندازه گيري ريسک – انحراف معيار (استاندارد)در جهان ناپايدار ، ممکن است بازده پيش بيني شده براي يک سهم واقعي بنا شد و با انحراف از پيش بيني هاي اوليه ما رو مي دهد . بايد درباره ي ريسک نيز ، به عنوان امکان آن که بازده ي واقعي از نگهداري يک سهم آني نباشد که پيش بيني کرده ايم ، انديشيد . هر اندازه انحراف و احتمال رويداد آن بيشتر باشد ، ريسک نگهداري سهم نيز بيشتر خواهد بود . نمودار 2-7، احتمال پراکندگي بازده هاي ممکن براي دو سهم را نشان مي دهد .چون احتمال انحراف بازده ي پيش بيني شده از بازده واقعي سهم (ب) بيشتر از سهم (الف) است، پس ريسک آن بيشتر است . گرچه سرمايه گذار نگران امکان بازده ي منفي است ، ولي بهتر است براي اندازه گيري ريسک ، تمام انحراف هاي بازده پيش بيني شده از بازده واقعي را در نظر گرفت .براي نشان دادن اين اندازه ، فرض کنيد يک سرمايه گذار ، بازده هاي يک ساله از سرمايه گذاري در يک سهم عادي ويژه که در جدول 6-7 نشان داده شده است را پيش بيني مي کند . اين توزيع احتمال را مي توان به پايه ي دو پارامتر فشرده کرد : ارزش منتظره ي بازده و انحراف معيار . ارزش منتظره ي بازده برابر است با :جدول 6-7 توزيع احتمال بازده ي ممکن براي نگهداري يک دوره ي يک ساله …تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 346- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
49
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 346

حجم فایل:325
کیلوبایت

 قیمت:

60,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 346 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
ارزيابي سهام تحقیق در مورد ارزيابي سهام دانلود تحقیق ارزيابي سهام دانلود رایگان تحقیق ارزيابي سهام پروژه ارزيابي سهام مقاله ارزيابي سهام تحقیق حسابداری در مورد ارزيابي سهام پروژه در مورد ارزيابي سهام پایان نامه حسابداری ارزيابي سهام تحقیق حس

به اشتراک بگذارید:

 • پروژه سيستمهاي اطفاي حريق ترانسفورماتورها

  پروژه سيستمهاي اطفاي حريق ترانسفورماتورها دریافت پروژه سيستمهاي اطفاي حريق ترانسفورماتورها دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت پروژه سيستمهاي اطفاي حريق ترانسفورماتورها:چکیده:هدف اصلي از اين پروژه، علاوه بر شناساندن سيستمهاي اطفاي حريق ترانسها…

 • پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار درایران

  پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار درایران دریافت پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار درایران دسته بندي : کارآفرینی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت رمز فایل:  www.aryafile.irاین پاورپوینت شامل:لایه های نرم افزارنرم افزار های ثبت شده (سال 83)ویژگی های نرم…

 • بررسی ساختار و بیماری های دهان و دندان

  بررسی ساختار و بیماری های دهان و دندان دریافت بررسی ساختار و بیماری های دهان و دندان دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت مقدمه:دهان اولین قسمت دستگاه گوارش که از لب شروع می شود و به…

 • پاورپوینت آشنایی با تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) همراه با تصاویر

  پاورپوینت آشنایی با تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) همراه با تصاویر دریافت پاورپوینت آشنایی با تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) همراه با تصاویر دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:پانل سنگی، پانل های…

 • مدیریت کیفیت پروژه IT

  مدیریت کیفیت پروژه IT دریافت مدیریت کیفیت پروژه IT دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت تمایز قائل شدن بین فعالیت های اعتبار سنجی و تحقیق و چگونگی این فعالیت ها مدیریت کنترل پروژه…

 • تحقیق علم تغذيه ورزشي

  تحقیق علم تغذيه ورزشي دریافت تحقیق علم تغذيه ورزشي دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع علم تغذيه ورزشي،در قالب Word و در 19 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :علم تغذيه…

 • تحقیق در مورد کارخانه صنعتی پنبه ریز ( شرکت بوشهر مسواک )

  تحقیق در مورد کارخانه صنعتی پنبه ریز ( شرکت بوشهر مسواک ) دریافت تحقیق در مورد کارخانه صنعتی پنبه ریز ( شرکت بوشهر مسواک ) دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت چکیده : اصولاً ایمنی…

 • پاورپوینت فصل سوم علوم پایه هفتم

  پاورپوینت فصل سوم علوم پایه هفتم دریافت پاورپوینت فصل سوم علوم پایه هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل سوم علوم ،در قالب ppt و در 17 اسلاید،…

 • دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نمایندگی مجاز سایپا

  دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نمایندگی مجاز سایپا دریافت دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نمایندگی مجاز سایپا دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:امروزه موتورهاي خودروها و سيستمهاي جانبي…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی داراب ارسنجان (واقع در استان فارس). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني

  كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني دریافت كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت مقدمه:شيرامولوسيون پيچيده‌اي از پروتئين، چربي، قند و مواد معدني است. شيرگاو تقريباً 87% آب، 5/3%…

 • تحقیق تکنیک های قالبسازی

  تحقیق تکنیک های قالبسازی دریافت تحقیق تکنیک های قالبسازی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تکنیک های قالبسازی ،در قالب Word و در 60 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبتکنیک های…

 • پاورپوینت گرمایش از کف

  پاورپوینت گرمایش از کف دریافت پاورپوینت گرمایش از کف دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت  پروژه درس تاسیسات ساختمانبا موضوع گرمایش از کف،در قالب ppt و در 55 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت…

 • پاورپوینت رنگ و نور در معماری

  پاورپوینت رنگ و نور در معماری دریافت پاورپوینت رنگ و نور در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  رنگ و نور در معماری،در قالب ppt و در 57 اسلاید قابل…

 • جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

  جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی دریافت جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی  توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد…

 • پاورپوینت ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

  پاورپوینت ارزیابی بافت فرسوده ده ونک دریافت پاورپوینت ارزیابی بافت فرسوده ده ونک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی بافت فرسوده ده ونک،با فرمت ppt و در 64 اسلاید قابل…

 • پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی ، نوساز روستای درّه

  پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی ، نوساز روستای درّه دریافت پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی ، نوساز روستای درّه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل خانه تخریبی، مرمتی ، نوساز…

 • تحقیق حاكمان و خانواده در قرآن

  تحقیق حاكمان و خانواده در قرآن دریافت تحقیق حاكمان و خانواده در قرآن دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع حاكمان و خانواده در قرآن   ،در قالب Word و در…

 • تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان

  تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان دریافت تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • تحقیق اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران

  تحقیق اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران دریافت تحقیق اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت چکیده:در جهان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم چارچوب نظری…

 • تحقیق صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

  تحقیق صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دریافت تحقیق صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دسته بندي : علوم انسانی » کار و اموراجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:شركت مشاركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق…

 • تحقیق در مورد اقبال لاهوری

  تحقیق در مورد اقبال لاهوری دریافت تحقیق در مورد اقبال لاهوری دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :از سال 369 هجري قمري ( 986 ميلادي ) يعني از زمان ورود…

 • تحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم ( انسان گرایی )

  تحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم ( انسان گرایی ) دریافت تحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم ( انسان گرایی ) دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  بررسی تاریخچه اومانيسم ( انسان گرایی )،در…

 • پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی

  تحقیق بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی دریافت تحقیق بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی ،در…

 • تحقیق اثر ورزش بر زنان

  تحقیق اثر ورزش بر زنان دریافت تحقیق اثر ورزش بر زنان دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اثر ورزش بر زنان ،در قالب Word و در 45 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • پاورپوینت پارک شهری

  پاورپوینت پارک شهری دریافت پاورپوینت پارک شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پارک شهری،با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایشدرس : محوطه سازی و طراحی بدنه فضاهای باز-نماهابخشی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان قوچان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان قوچان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان قوچان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی تکالیف نوروزی

  پاورپوینت تحلیل و بررسی تکالیف نوروزی دریافت پاورپوینت تحلیل و بررسی تکالیف نوروزی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوم دبستان با موضوع تحلیل و بررسی تکالیف نوروزی ،در قالب ppt…

 • تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق

  تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق دریافت تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نقش معدن…

 • پاورپوینت نگاهی به تاریخچه ی معرفت

  پاورپوینت نگاهی به تاریخچه ی معرفت دریافت پاورپوینت نگاهی به تاریخچه ی معرفت دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی به تاریخچه ی معرفت،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان آبیک (واقع در استان قزوین) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

  پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت دریافت پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:زمين زير ترانس هاي روغني بايد به طرف چاهك مخصوص روغن شيب…

 • تحقیق در مورد قضاوت در اسلام

  تحقیق در مورد قضاوت در اسلام دریافت تحقیق در مورد قضاوت در اسلام دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:موضوع قضا از موضوعات بسيار مهم و حساسي است كه در حقوق اسلام از اهميت فوق العاده…