جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)

جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)

دریافت

جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)

دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه

جزئیات و دریافت

جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم)

جزوه آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 

فهرست مطالب 

فصل اول: سلولهاي خونی،
ایمنی و انعقاد خون
……………………………………………………………………………………14

گلبولهاي قرمز خون
……………………………………………………………………………………………………………..
14

شکل و غلظت گلبولهاي قرمز
خون……………………………………………………………………………………
………… 14

تولید گلبول
قرمز………………………………………………………………………………………………………………..
.. 14

مراحل تمایز گلبولهاي
قرمز
خون……………………………………………………………………………………
………….. 15

تنظیم تولید گلبولهاي
قرمز خون……………………………………………………………………………………
………….. 15

بلوغ گلبولهاي قرمز خون
………………………………………………………………………………………………………..
17

ساخت
هموگلوبین………………………………………………………………………………………………………………..
. 18

متابولیسم
آهن………………………………………………………………………………………………………………..
….. 19

جذب آهن از دستگاه گوارش
……………………………………………………………………………………………………..
20

تخریب گلبولهاي قرمز
خون……………………………………………………………………………………………………..
20

آنمیها ( کمخونیها)
………………………………………………………………………………………………………………
21

آنمی ناشی از خونروي …………………………………………………………………………………………………………….
21

آنمی
آپلاستیک………………………………………………………………………………………………………………..
…. 21

آنمی
مگالوبلاستیک……………………………………………………………………………………………………………….
21

آنمی همولیتیک
………………………………………………………………………………………………………………..
… 22

اثر آنمی بر دستگاه گردش
خون
……………………………………………………………………………………
……………. 22

پلیسیتمی………………………………………………………………………………………………………………..
………. 23

تأثیر پلیسیتمی بر دستگاه
گردش
خون……………………………………………………………………………………
……. 23

مقاومت بدن در برابر عفونت
………………………………………………………………………………………………………
23

لوکوسیتها و ویژگیهاي
عمومی آنها
……………………………………………………………………………………
………. 24

تولید گلبولهاي سفید
خون………………………………………………………………………………………………………
24

عمل نوتروفیلها و
ماکروفاژها……………………………………………………………………………………………………..
25

دستگاه رتیکولوندوتلیال
……………………………………………………………………………………………………………26

ماکروفاژهاي بافتی ………………………………………………………………………………………………………………..
.26

التهاب………………………………………………………………………………………………………………..
…………… 27

خطوط دفاعی در برابر
عفونت……………………………………………………………………………………………………..
28

عمل ائوزینوفیلها
………………………………………………………………………………………………………………..
. 29

عمل
بازوفیلها………………………………………………………………………………………………………………..
….. 29

لوکوپنی………………………………………………………………………………………………………………..
…………. 30

لوکمی………………………………………………………………………………………………………………..
30

فصل اول: سلولهاي خونی،
ایمنی و انعقاد خون 

گلبولهاي قرمز خون 

گلبولهاي قرمز خون که
اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوي پروتئینی به نـام هموگلـوبین هسـتند کـه اکسـیژن
را از

ریهها به بافتها حمل
میکند. اگر هموگلوبین در داخل گلبولهاي قرمز محصول نباشد، از کلیهها فیلتره .
میشود 

گلبولهاي قرمز همچنین
حاوي آنزیم کربنیک انهیدراز هستند که واکنش میـان آب و دي اکسـید کـربن را بـراي
تولیـد

COH 32 می اسید کربنیک
(

 ) کاتالیز کند. این
امر سبب میشود تا در داخل گلبول قرمز عمـل بـافري شـدن خـون نیـز

انجام بگیرد. 

شکل و غلظت گلبولهاي قرمز
خون 

گلبول قرمز طبیعی به شکل
یک قرص مقعرالطرفین است که نازكترین بخش آن مرکـز گلبـول مـیباشـد. البتـه شـکل

گلبول قرمز در خلال عبورش
از مویرگها تغییر می . یابد 

در مردان سالم، میانگین
تعداد گلبولهاي قرمز در هر میلیمتر مکعب خون 5200000 و در زنان سالم 4700000 عـدد

. میباشد 

هر گلبول قرمز می تواند
حدود 34 گرم هموگلوبین را در هر 100 میلیلیتر از سلول تغلیظ نماید. به طوري که در
مـردان

طبیعی در هر 100 میلیلیتر
خون به طور متوسط 15 گرم هموگلوبین و در زنان طبیعی در هر 100 میلیلیتر خـون 14

گرم هموگلوبین وجود دارد. 

تولید گلبول قرمز 

گلبولهاي قرمز که در
ابتدا داراي هسته میباشند در هفتههاي نخست زندگی رویانی در کیسه زرده تولید
مـیشـوند. در

سه ماه دوم بارداري، کبد
به محل اصلی تولید گلبولهاي قرمز تبدیل میشود؛ اگر چه مقداري نیز در طحال و
گـرههـاي

لنفاوي تولید میگردند.
سپس در ماههاي آخر بارداري و پـس از تولـد، گلبـول قرمـز منحصـراً در مغـز
اسـتخوان تولیـد

میگردد. مغز تمامی
استخوان ها تا سن 5 سالگی قادر به تولید گلبول قرمز هستند ولی پس از آن، مغز
استخوان هاي دراز

به غیر از قسمت پروگزیمال
استخوانهاي بازو و درشت نی در سال 20 سالگی از چربی انباشته شده و نمیتوانند
گلبـول

قرمز بسازند، اما مغز
استخوانهاي پهن مانند مهرهها، جناغ و دندهها تا آخر عمر میتوانند گلبول بسازند.
فیزیولوژي )

شکل 1- 6 مراحل ساخت
سلولهاي خون را نشان میدهد. کلیه سلولهاي خون از یـک سـلول بـه نـام سـلول بنـادین

خونساز چند ظرفیتی (Pluripotent hematopietic stem cell . ) مشتق میگردند 

از این سلولها، سلو لهاي
بنیادین متعهد ساخته میشوند که قادرند کلونیهاي خاصـی از سـلولهـا را تولیـد
نماینـد بـه

طوري که از سلولهاي
متعهد، به طور مثال واحد کلونیساز اریتروسیت که مسئول تولید گلبولهـاي قرمـز اسـت
تولیـد

میگردد. همچنین واحدهاي
کلونیساز گرانولوسیت و مونوسیت نیز به همین ترتیب تشکیل . میگردند 

رشد این سلولها تحت تأثیر
القاءکنندههاي رشد زیادي انجام میگیرد که یکی از مهمترین آنهـا اینترلـوکین – 2
اسـت. 

تمایز این سلولها نیز توسط
القاءکنندههاي تمایز صورت میگیرد که باعـث تمـایز آنهـا بـه سـلولهـاي مختلـف
خـونی

. میگردند 

مراحل تمایز گلبولهاي قرمز
خون 

اولین سلول حاصل از کلونی
سازنده گلبول قرمز، پرواریتروبلاست است. هر کدام از پرواریتروبلاستها چندین بـار
تقسـیم

میشوند و اولین نسل از
آنها، اریتروبلاست بازوفیلی میباشد که میتواند رنگهاي بازي را به خود بگیـرد. ایـن
سـلولهـا

حاوي مقدار کمی هموگلوبین
هستند، به تدریج محتواي هموگلوبین در آنها زیاد شده، هسته کوچـک مـیشـود و شـبکه

آندوپلاسمی هم از بین
میرود. در این زمان این سلولها رتیکولوسیت نامیده میشـوند. رتیکولوسـیتهـا حـاوي
بقایـاي

دستگاه گلژي، میتوکندري و
چند ارگانل سیتوپلاسمی دیگر هستند. رتیکولوسیتها یا عمل دیاپدز (عبور از منافذ
غشاي

مویرگی به وسیله فشرده
کردن خود) در مغز استخوان وارد مویرگهاي خونی میشوند. رتیکولوسـیتهـا ظـرف 1 الـی
2

روز پس از ورود به
مویرگهاي خونی به اریتروسیتهاي بالغ تبدیل می . شوند 

به طور کلی، غلظت
رتیکولوسیتها در خون کمتر از 1 % است. تمام مراحل ساخت گلبول قرمز در شکل 2- 6
آورده شدهاست. 

دسته بندی: علوم پزشکی » تغذیه
تعداد مشاهده:
113
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 184

حجم فایل:2,940
کیلوبایت

 قیمت:

8,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdf سایز: 2.87mb تعداد صفحه:184

برچسب ها:
دانلود جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) جزوه فیزیولوژي(قسمت دوم) دانلود فیزیولوژي(قسمت دوم) دانلود جزوهفروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

به اشتراک بگذارید:

 • نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان

  نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان دریافت نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل طبقات اقلیمی استان سمنانمشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی:…

 • گزارش کارآموزی رشته برق، شرکت ایران تکنیک

  گزارش کارآموزی رشته برق، شرکت ایران تکنیک دریافت گزارش کارآموزی رشته برق، شرکت ایران تکنیک دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه:نكاتي در مورد ساختمان تابلوها: تابلو مي تواند از يك يا چند…

 • پاورپوینت تقــاطــع‌ در معماری

  پاورپوینت تقــاطــع‌ در معماری دریافت پاورپوینت تقــاطــع‌ در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تقــاطــع‌ در معماری،در قالب ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش.فهرست :انواع تقاطع تقاطع همسطحتقاطع غيرهمسطحتقاطع…

 • نقشه اتوکدی موزه موسیقی ملل (پلان ، نما ، برش ، سایت و سازه)

  نقشه اتوکدی موزه موسیقی ملل (پلان ، نما ، برش ، سایت و سازه) دریافت نقشه اتوکدی موزه موسیقی ملل (پلان ، نما ، برش ، سایت و سازه) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت تجارت الكترونيك

  پاورپوینت تجارت الكترونيك دریافت پاورپوینت تجارت الكترونيك دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تجارت الكترونيك،در قالب ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :تعریفتعریف اول ، هر…

 • مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم انعطاف پذیری کنشی

  مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم انعطاف پذیری کنشی دریافت مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم انعطاف پذیری کنشی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود…

 • تحقیق در مورد اصول ساختمان سازي

  تحقیق در مورد اصول ساختمان سازي دریافت تحقیق در مورد اصول ساختمان سازي دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بررسي و مقايسه تئوريهاي دانشگاهي و عمليات اجرايي در كارگاه:«شما اصلاً به تئوريهايي كه…

 • تحقیق پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار

  تحقیق پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار دریافت تحقیق پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از…

 • قالب پاورپوینت (مدیریت)

  قالب پاورپوینت (مدیریت) دریافت قالب پاورپوینت (مدیریت) دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای مدیریتقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان گلپایگان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان گلپایگان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان گلپایگان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم انسانی تالیف دکتر محمد رضا حافظ نیا دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم انسانی تالیف دکتر محمد رضا حافظ نیا دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم انسانی تالیف دکتر محمد رضا حافظ نیا دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت…

 • پاورپوینت جزیره کیش و معماری

  پاورپوینت جزیره کیش و معماری دریافت پاورپوینت جزیره کیش و معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع جزیره کیش و معماری،با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق همه چیز درباره بتن

  تحقیق همه چیز درباره بتن دریافت تحقیق همه چیز درباره بتن دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  همه چیز درباره بتن،در قالب Word و در 110 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • بررسی قاچاق و عناصر آن

  بررسی قاچاق و عناصر آن دریافت بررسی قاچاق و عناصر آن دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت چکیده:قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده…

 • تحقیق شناخت امارات متحده عربي

  تحقیق شناخت امارات متحده عربي دریافت تحقیق شناخت امارات متحده عربي دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع امارات متحده عربي،در قالب Word و در 31 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :كشور…

 • طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت

  طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت دریافت طراحي و ساخت كارخانه محصول بیسکویت دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت تعریف:بیسکویت: محصولی است که آن را از آرد و شکر و روغن تهیه می کنند…

 • تحقیق تحلیل شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو )

  تحقیق تحلیل شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو ) دریافت تحقیق تحلیل شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو ) دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو )،در…

 • بررسي والدين و مسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي و اخلاقي

  بررسي والدين و مسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي و اخلاقي دریافت بررسي والدين و مسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي و اخلاقي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت فهرست مطالب…

 • نقشه ی بخش های شهرستان کرج

  نقشه ی بخش های شهرستان کرج دریافت نقشه ی بخش های شهرستان کرج دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان کرج (واقع در استان البرز) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • پروژه اهميت بودجه براي دولت

  پروژه اهميت بودجه براي دولت دریافت پروژه اهميت بودجه براي دولت دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت پروژه اهميت بودجه براي دولت:مقدمه : بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان…

 • تحقیق پايانه مسافربري بندرعباس

  تحقیق پايانه مسافربري بندرعباس دریافت تحقیق پايانه مسافربري بندرعباس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پايانه مسافربري بندرعباس،در قالب Word و در 223 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :1-1. کليات موضوعزندگي…

 • دانلود طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی گیاهی ( کشت و صنعت )

  دانلود طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی گیاهی ( کشت و صنعت ) دریافت دانلود طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی گیاهی ( کشت و صنعت ) دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دارویی و پزشکی جزئیات و…

 • گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي

  گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي دریافت گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی ازمتن:ايستگاه هواشناسي اقدسيه در شمال تهران واقع شده.…

 • پروژه کامل مالی طراحی سيستم بهای تمام شده کاشی حافظ

  پروژه کامل مالی طراحی سيستم بهای تمام شده کاشی حافظ دریافت پروژه کامل مالی طراحی سيستم بهای تمام شده کاشی حافظ دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت چکیده در این پروژه به بررسی سیستم حسابداری صنعتی…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان خرمبید

  نقشه ی جهت شیب شهرستان خرمبید دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان خرمبید دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45…

 • تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد

  تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد دریافت تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد،در قالب Word و در 20…

 • تحقیق بررسی آزمون تیپ شخصیت

  تحقیق بررسی آزمون تیپ شخصیت دریافت تحقیق بررسی آزمون تیپ شخصیت دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:نیازها، خواسته ها، علایق، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های اشخاص همه با…

 • پاورپوینت جستجوی دودویی

  پاورپوینت جستجوی دودویی دریافت پاورپوینت جستجوی دودویی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  جستجوی دودویی،در قالب ppt و در 10 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت : روش جستجوی دودوییاگر آرایه…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کلات

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان کلات دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان کلات دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی) دسته بندی: علوم انسانی »…

 • نقشه ی بخش های شهرستان دامغان

  نقشه ی بخش های شهرستان دامغان دریافت نقشه ی بخش های شهرستان دامغان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان دامغان (واقع در استان سمنان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شهربابک

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شهربابک دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان شهربابک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شهربابک (واقع در استان کرمان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • نقشه ی بخش های شهرستان پارس آباد

  نقشه ی بخش های شهرستان پارس آباد دریافت نقشه ی بخش های شهرستان پارس آباد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان پارس آباد (واقع در استان اردبیل)این فایل در محیط نرم افزار جی…

 • کارآموزی تامین اجتماعی

  کارآموزی تامین اجتماعی دریافت کارآموزی تامین اجتماعی دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت دسته بندی: کارآفرینی » خدماتی و آموزشی تعداد مشاهده: 163 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc تعداد صفحات: 43 حجم فایل:214 کیلوبایت  قیمت: رایگان…

 • پاورپوینت گزارش کار درس توانایی ماشینکاری (آزمایش تغییر a و s و بررسی براده ها)

  پاورپوینت گزارش کار درس توانایی ماشینکاری (آزمایش تغییر a و s و بررسی براده ها) دریافت پاورپوینت گزارش کار درس توانایی ماشینکاری (آزمایش تغییر a و s و بررسی براده ها) دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات…

 • تحقیق مالیات بر درآمد املاک

  تحقیق مالیات بر درآمد املاک دریافت تحقیق مالیات بر درآمد املاک دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مالیات بر درآمد املاک ،در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :مقدمه         …