کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

جزئیات و دریافت

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری
اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته
مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست
ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

تجز یه و تحلی ل و طراح ی سیستم  کلیات  جو امع و سیر تحو ل آنها 

-1 عصر شکار: مرح له دادهها + عصر آمرا نه (چماقی) + نوآموز در کنار
استاد کار .
-2 عصر کشاورزي: مدیری ت شلاق ی + روش پیرو ي از انسان بز رگ (مکتب
خانهاي ) 
-3 عصر صنعتی: نظری ه مدیری ت حمار ي + اعتقاد به انسا ن بزرگ اما نه با
وسعت پیش + ین منب ع بـودن پـول و سـرمای ه
.) (استراتژیک 
-4 عصر فرا صنعتی 🙂 (اطلاعات تبدیل به مدیریت خدمتگرا + تبدیل اطلاعا ت
به دانش + دانـش منبـع اسـتراتژیک . در این عصر ارز ش افزو ده ازطریقتبدی ل اطلاعا ت به دانش و همچنین سرعت
انتقا ل آن حاصل میشود.
-5 درعصر خرد و فرزانگی ) (حکمت 
· تفکر سیستم ی در محیط ی میا ن رشته اي رشد کرد. تفکر سیستم ی بر تغییر
نگرش مبن ی برتفکیک علو م بر حوزهها ي تخصص ی و ریز، به نگر ش مبتنی بر ترکیب یافته ها ي رشته هاي گوناگو ن
علمی، تاکید دارد 
· مبانی تفکر تحلیل ی تجزیه مدار
.1 معطو ف شد ن ذهنیت غال ب محق ق به بخش فیزیک ی یاخارج ی جهان

.2 تاکید براینک ه هر پدیده اي حا صل تجزی ه یا ترکی ب سایر پدیدههاس . ت
.3 تاکید بر کم ی کرد ن رواب ط علم . ی
.4 افزا یش دقت (که مط لوب هن ایی هر پژوهشگر است ) . مبان ی تفکر سیستمی
.1 تصور ارگانیک
.2 کل نگري
.3 مد ل سازي
.4 بهبود شناخت :  
· زندگ ی در یک سیست م ارگانی ک مستمر است .
· شناخت آدم ی از یک کل از طری ق مشاهده دفراگر های ی که در درون آن به
وقو ع میپیوندند بـه دسـ ت مـیآیـد نـه از طری ق مشاهد ه اجزاي آن . کل
· آنچ ه فرد مشاهد ه میکند خود واقعی ت نیس ت بلک ه ادرا ك وي زا واقعی
ت اس . ت
· به دل یل دمحدو یتها اطلاعات کافی میخواه یم و نه خیل ی کام ل و دقیق
. عوامل موثر بر رشد نگرش سیستمی
.1 نظری ه عموم ی سیستم ها
.2 عل م کنتر ل و ارتباطا ت ) (سایبرنتیک 
1. نظری ه عمومی سیستمها: زمینه اصل ی مطالعه و قلمرو موضوع ی آن ه«پدید
رشد وتکامل» است و فرض اصل ی آن ای ن اس ت که فراگرد رشد و مراح ل بعد ي و نهای ی آن ) (تکامل از یک
الگوي یکسا ن تبعیت میکنند (مانند رشد یک شرک ت از نظر اقتصاد و رشد میکروب ازنظر زیست شنا س.)  برخلا ف پدیده ها ي فیزیک ی مانند جاذب ه و الکتریسیته، پدید ه حیا ت
فقط در موجودیتها ي منحصر به فرد بنام م«ارگانیس » یاف ت . میشود 
· هد ف نظری ه عموم ی سیستم ها : کش ف قوانی ن و نظم ذات ی انوا ع
پدیدههاست . از ای ن نظر میتو ان آن را سیالترین  نظریه سیستم ی به ،شمار آورد زیرا در چهارچوب نظر ي آن هیچ نظری ه قاط
عی ارائه شد ه است  ویژگی هاي نظر یه سیستمی
.1 به مه پیوستگ ی و وابستگ ی اجزا
.2 کل گرایی
.3 هد ف جوییهر سیستم
.4 ورودي ها و خروجی ها
.5 فرآیند تبدی ل (ورودي به خرو ) جی

.6 مقابله
با بینظمی و کهولت (آنتروپ

مجموعه تست 
 -1 بر اساس اصل پیتر………….  الف) انتصابات در سازمان بر اساس شایستگی صورت میپذیرد. 
ب) روند ارتقاء کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه مییابد که به حد بی
کفایتی برسند.  ج) شایستگی کارکنان باید بر اساس اصول طبقه بندي مشاغل ارزیابی شود. 
د) سازمانها از اصل سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمیکنند. 

 -2 این نظریه که کارها متناسب با زمانی که میتوانند اشغال کنند، گسترش
مییابند تحت چه اصـطلاحی در مدیریت مطح شده است ؟  الف) قانون پارکینسون ب) اصل پیتر ج) قانون پاره تو د) بوروکراسی 

 -3 فرد یا واحدي که به طور اختصاصی در خدمت یک مدیر اجرایی باشد
را…………… مینامند.  الف) ستاد شخصی ب) ستاد تخصصی  ج) ستاد عمومی شخصی د) ستاد عمومی تخصصی 
 -4 هنگامی که سازمان در محیطی متحول و پیچیده فعالیت کند و ارائه به موقع
محصول امري حیاتی باشـد بهتر است از سازماندهی………………. استفاده کنیم. 
الف) بر مبناي فراگرد ب) بر مبناي هدف  ج) ماتریسی د) بر مبناي زمان فعالیت 
 -5 در هرم سازمانی مسطح، سرعت تصمیمگیري………… و حیطه
نظارت…………… می . باشد  الف) کم، محدود ب)کم، گسترده  ج) زیاد، محدود د) زیاد، گسترده 
 -6 براي حل مسائل غیرقابل پیش بینی…………………. مورد نیاز است. 
الف) ترکیب افقی زیاد ب) ترکیب عمودي زیاد  ج) تفکیک افقی زیاد د) تفکیک عمودي زیاد

پاسخنامه 
 -1 گزینه ب صحیح است) اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی این ادعا را بیان
میدارد کـه کارکنـان در سـازمان بـه علـت نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این
روند تا زمانی ادامه مـییابـد کـه بـه حـد بـی کفایتی در یک شغل میرسند و در همان جا باقی می . مانند 

 -2 گزینه الف صحیح است) قانون پارکنیسون زمینه گسترش بی رویه بوروکراسی
را بیان میکند. از دید این قانون کارها با توجه به زمانی که میتوانند اشغال کنند گسترش مییابند و این گستردگی
به میـزان و ماهیـت کـار ارتبـاط چنـدانی ندارد. پارکنیسون انگیزه گسترش بی رویه بوروکراسیها را تمایل مدیران
به داشتن رئوسان بیشتر میداند کـه در نتیجـه موجب افزایش کارکنان ایجاد وظایف کاذب و تکراري و ارائه خدمات کارکنان
به یکدیگر می . گردد 
 -3 گزینه الف صحیح است) منظور از ستاد شخصی واحد یا فردي است که به طور
اختصاص در خدمت یک مدیر اجرایی است.  منظور از ستاد تخصصی، واحدي تخصصی است که براي انجام وظایف ویژهاي
ایجاد میشود نظیر واحد حسابداري، امـور کارکنان، خرید و خدمات ماشینی.  ستاد عمومی واحدي است که کمکهاي زیادي به مدیرت عالی سازمان میکند و
دو نوع است: شخصی و تخصصی  ستاد عمومی شخصی فرد یا واحدي است که به رئیس سازمان کمک میکند
هماننند چشم و گوش در اختیـار وي قـرار میگیرد.  ستاد عمومی تخصصی واحدي است که براي انجام اموري نظیر بازاریابی،
روابط کار، طراحی و مهندسی ایجاد می . شود 
 -4 گزینه ج صحیح است) هنگامی که موفقیت درگرو «بهبود هماهنگی و رسیدن به
هدف در یک مقطع زمـانی معـین» باشد بهتر است از سازماندهی بر مبناي هدف استفاده کنیم. همچنین هنگامی
که «افزایش کارایی و کاهش هزینـه» مـد نظر باشد بهتر است از «سازماندهی بر مبناي فراگرد» استفاده کنیم.
هنگامی که سازمان در محیطی متحـول و پیچیـده فعالیت کند و براي آن ارائه به موقع محصول امري حیاتی باشد بهتر است
از سـازماندهی خزانـهاي (ماتریسـی) اسـتفاده کنیم.

دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
تعداد مشاهده:
78
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 63

حجم فایل:1,047
کیلوبایت

 قیمت:

6,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

Pdf: نوع فایل سایز: 1.00mb تعداد صفحه:63

برچسب ها:
دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دان

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان پایه دوازدهم

  پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان پایه دوازدهم دریافت پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان پایه دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع ریدینگ درس اول زبان ،در قالب ppt و…

 • گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي

  گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي دریافت گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش كار کامل آزمايشگاه سيستم كنترل خطي شامل آزمایشات زیر:آزمایش اول: تابع پله آزمایش دوم: بررسی…

 • پاورپوینت (نانو تكنولوژي) Nanotechnology در معماری

  پاورپوینت (نانو تكنولوژي) Nanotechnology در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نانو تكنولوژي،با فرمت ppt و در 27 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :نانو از دیدگاه معماری نانو چیست؟ ،…

 • پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی

  پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی دریافت پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی،در قالب…

 • تحقیق امام حسین (ع)

  تحقیق امام حسین (ع) دریافت تحقیق امام حسین (ع) دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت تحقیق امام حسین (ع) ؛ در 22 صفحه و قابل ویرایش.امام حسین(ع) در 3 شعبان سال چهارم هجری در شهر…

 • گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی

  گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی دریافت گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت تاریخچه:شرکت گرجی در سال 1340 تاسیس گردیده است در ان زمان این کارخانه تنها…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسلامشهر

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسلامشهر دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسلامشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان اسلامشهر (واقع در استان تهران)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی نرم افزار، در یک شرکت نرم افزاری

  گزارش کارآموزی رشته مهندسی نرم افزار، در یک شرکت نرم افزاری دریافت گزارش کارآموزی رشته مهندسی نرم افزار، در یک شرکت نرم افزاری دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت چکیده:من درقسمت كارشناسي و…

 • سورس برنامه ضرب دو ماتریس n x n

  سورس برنامه ضرب دو ماتریس n x n دریافت سورس برنامه ضرب دو ماتریس n x n دسته بندي : وب و برنامه نویسی » ++C و C جزئیات و دریافت توضیحات:این برنامه که به زبان برنامه نویسی شئ گرای…

 • تحقیق تهران و زلزله

  تحقیق تهران و زلزله دریافت تحقیق تهران و زلزله دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع (تهران و زلزله)،در قالب Word و در 85 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مقدمه:ايران جزء ده…

 • پروژه آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟

  پروژه آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟ دریافت پروژه آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟ دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و دریافت بیان مساله:آیا افراد برای ازدواج معیارها وارزش های درستی را مورد نظروملاک قرارمی دهند تا…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبیک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان آبیک (واقع در استان قزوین) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه

  تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه دریافت تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه،در…

 • تحقیق حسابداري مديريت

  تحقیق حسابداري مديريت دریافت تحقیق حسابداري مديريت دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي ،در قالب Word و…

 • طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا

  طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا دریافت طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک…

 • تحقیق در مورد تصويرگري - تصويرسازي

  تحقیق در مورد تصويرگري - تصويرسازي دریافت تحقیق در مورد تصويرگري - تصويرسازي دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهدر گذشته «مصوركردن» محدوده مشخصي نداشت و تخصص در آن داراي ويژگي معيني…

 • تحقیق تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان )

  تحقیق تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان ) دریافت تحقیق تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان ) دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:به برنامه‌های…

 • تحقیق برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

  تحقیق برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم دریافت تحقیق برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه:نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور…

 • پاورپوینت وايركات

  پاورپوینت وايركات دریافت پاورپوینت وايركات دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع وايركات،در قالب ppt و در 90 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :ماشينكاري وايركات، فرآيند براده‌برداري است كه در آن از يك منبع…

 • پاورپوینت FATIGUE IN WELDS

  پاورپوینت FATIGUE IN WELDS دریافت پاورپوینت FATIGUE IN WELDS دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع FATIGUE  IN WELDS،با فرمت ppt و در 19 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :Fatigue joint classificationClass…

 • تحقیق بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

  تحقیق بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها دریافت تحقیق بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تنـش آسـتانـه…

 • پاورپوینت رطوبت در بناهای تاریخی

  پاورپوینت رطوبت در بناهای تاریخی دریافت پاورپوینت رطوبت در بناهای تاریخی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع رطوبت در بناهای تاریخی،با فرمت ppt و در 17 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

  تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي دریافت تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي،در قالب Word…

 • متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت متر طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX…

 • کار تحقیقی در مورد وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين

  کار تحقیقی در مورد وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين دریافت کار تحقیقی در مورد وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين دسته بندي : علوم انسانی » حقوق…

 • نقشه ی خطوط همدمای استان اصفهان

  نقشه ی خطوط همدمای استان اصفهان دریافت نقشه ی خطوط همدمای استان اصفهان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی همدمای استان اصفهان. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش…

 • پروپوزال رشته اقتصاد منابع طبیعی

  پروپوزال رشته اقتصاد منابع طبیعی دریافت پروپوزال رشته اقتصاد منابع طبیعی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته اقتصاد ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل…

 • پاورپوینت معماری قبل اسلام

  پاورپوینت معماری قبل اسلام دریافت پاورپوینت معماری قبل اسلام دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری قبل اسلام،با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :طاق بستان:نمونه معماری…

 • دریل دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  دریل دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت دریل دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت دریل دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA –…

 • پاورپوینت مناره‌ها

  پاورپوینت مناره‌ها دریافت پاورپوینت مناره‌ها دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مناره‌ها،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :خلاصه:عملكرد مناره ، معماري مساجد اوليه ، تاريخچة مناره…

 • تحقیق یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین

  تحقیق یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین دریافت تحقیق یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین  ،در…

 • بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر

  بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر دریافت بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر دسته بندي :…

 • پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران)

  پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران) دریافت پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان…

 • پاورپوینت با موضوع انشاء

  پاورپوینت با موضوع انشاء دریافت پاورپوینت با موضوع انشاء دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع انشاء،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش…

 • نقشه بخش های شهرستان کهنوج

  نقشه بخش های شهرستان کهنوج دریافت نقشه بخش های شهرستان کهنوج دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…